29.04.2021 r. – Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość

541

Odpowiedzi Wójta Gminy Zamość na wnioski, zapytania i wypowiedzi Mieszkańców Gminy jakie miały miejsce podczas XXIX sesji Rady Gminy Zamość w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Formy wypowiedzi Pana Ryszarda Puchacza w pkt. 9 obrad sesji Rady Gminy wywołują moją reakcję w postaci innej niż wcześniejsze formy moich odpowiedzi. Odnoszę się w nich tylko do poruszonych przez Mieszkańca spraw mających związek z zarządzaniem gminnymi sprawami. Tak też będzie w przyszłości. Obrady sesji Rady Gminy nie są konferencją prasową, ani też obradami komisji śledczej. W tekstach odpowiedzi pomijał więc będę elementy wypowiedzi i pytań Mieszkańca związane z oceną pracy Wójta i Administracji, oraz podejmowanymi decyzjami organizacyjnymi z zakresu bieżącego zarządzania gminną administracją. Do poszerzenia wiedzy w tym zakresie Mieszkaniec wykorzystuje instytucję wniosków o udostępnianie informacji publicznej. W tym roku złożył już około 70 wniosków – odpowiedzi na nie są na stronach BIP Urzędu Gminy i innych Jednostek organizacyjnych. Z tekstami wypowiedzi i pytań Mieszkańca Gminy można zapoznać się oglądając nagranie obrad sesji Rady Gminy, które jest dostępne na stronie www.gminazamosc.pl – transmisje obrad Rady Gminy.

 

Fundusz Sołecki w Gminie Zamość. Zgadzam się ze stwierdzeniem Mieszkańca, że – cytat „ustawa o funduszu sołeckim to jedna z lepszych ustaw dla lokalnej społeczności na polskiej wsiNie podzielam jednak zupełnie zdania, że – cytat „ Szkoda tylko, że w Gminie Zamość jakoś dziwnie się składa, że fundusz sołecki jest w dalszym ciągu wypaczany”. O przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego decydują Mieszkańcy Gminy poprzez uczestnictwo w zebraniach wiejskich i podejmowane w ich trakcie decyzje.  Wszystkie, składane od 2015 roku do Wójta Gminy wnioski o przeznaczeniu środków funduszu sołeckiego są zgodne z regulacją art. 5 ust.2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Wszystkie realizowane od 2016 roku zadania funduszu sołeckiego w Gminie Zamość są zgodne z treścią art. 2 ust.6 cytowanej powyżej ustawy – są zadaniami własnymi Gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy. W Gminie Zamość funkcjonowanie programu funduszu sołeckiego regulują dwie uchwały Rady Gminy – nr VI/42/15 z dnia 30 marca 2015 roku, oraz nr XXIII/201/16 z dnia 27 czerwca 2016 roku. Uchwały te nie zostały uchylone w trybie nadzoru, więc mają prawną moc sprawczą. Wydatkowanie środków funduszu sołeckiego, w tym podstawy prawne jego funkcjonowania w Gminie było przedmiotem kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w 2020 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Czy w przypadku innych kontroli  realizacji programu fundusz sołecki grozi Gminie zwrot otrzymanej z budżetu Państwa dotacji? W przypadku każdej dotacji mogą mieć miejsce takie sytuacje. Dotyczy to także dotacji z programów unijnych i innych krajowych. Dlaczego? Polskie prawo (ustawy) pozostawia zbyt wiele miejsce na jego interpretacje. To nie oznacza, że mamy bać się pozyskiwania dotacji na realizację gminnych zadań. Pan Ryszard Puchacz nie ma żadnych uprawnień do oceny decyzji podejmowanych przez Mieszkańców w trakcie zebrań wiejskich. Nie miał też żadnego upoważnienia prawnego i społecznego do zabierania głosu w trakcie obrad sesji Rady Gminy w dniu 25 marca 2021 roku w jej w punkcie 17 –  ocena funkcjonowania programu Funduszu Sołeckiego lat 2016 – 2020. W tym punkcie obrad sesji prawo do zabierania głosu w imieniu Mieszkańców mieli wybrani przez Nich w demokratycznych wyborach samorządowych Radni Rady Gminy i Wójt.

Udostępnienie publiczne list uczestników wszystkich zebrań wiejskich Gminy Zamość organizowanych w okresie sierpień – wrzesień 2020 rok, z podaniem nazwisk i imion. Mieszkaniec ma prawo złożyć w tej sprawie wniosek, a Wójt Gminy ma prawo w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego podejmować odmowne decyzje. Wnioskodawca i Samorządowe Kolegium Odwoławcze mogą mieć w tej sprawie inne niż Wójt zdanie. To nie oznacza, że Wójt myśli źle – myśli inaczej, i ma do tego prawo. Upublicznienie list z zebrań wiejskich może mieć negatywny wpływ na frekwencje w trakcie zebrań wiejskich. To moja niezmienna opinia i sfera działalności samorządowej Wójta. Mam prawo o tym rozmawiać z Radnymi i poznawać Ich opinie. Samodzielnie decyduję o czym rozmawiam z Radnymi. Rozmowy w trackie obrad Komisji Rady Gminy o społecznych skutkach upubliczniania list nie są elementem prowadzonego postępowania administracyjnego.

Odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. Pytania Mieszkańca – cytat „czy Gmina we własnym zakresie może odbierać odpady bio? Chodzi głównie o trawę i różne gałęzie do ścięcia od mieszkańców gminy – bez odpadów  kuchennych. Czy gmina może kompostować w pryzmach na własnych terenach do tego przeznaczonych?Na stronie internetowej gov.pl, w zakładce Ministerstwa odnalazłem taki wpis – cytat: Przyjmowanie odpadów komunalnych w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest ich odbieraniem od właścicieli nieruchomości. Dlatego też tworzenie i prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych może się odbywać na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, a więc gmina może tę działalność prowadzić, m.in. poprzez własne jednostki z pominięciem przetargu. Utworzenie bowiem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców jest zadaniem własnym gminy, zatem może być powierzone własnej spółce (zakładowi, jednostce budżetowej), do której zadań statutowych należą te działania na podstawie przepisów art. 1 ust. 1 i art. 2 ustawy o gospodarce komunalnejW Gminie Zamość od 2013 roku prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych powierzamy podmiotowi, który wygrywa przetarg na odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych. W sytuacji gdy przetargi wygrywa PGK Sp. z o.o. w Zamościu mamy dobrze dostępną dla wszystkich Mieszkańców lokalizację punktów w Zamościu. Czy warto tworzyć coś nowego w tym zakresie? Aby Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość mógł prowadzić punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (być może tylko bioodpadów) trzeba wyznaczyć w Gminie miejsca, które będą dogodnie dostępne dla Mieszkańców i z urządzonym dojazdem. Trudno będzie znaleźć takie miejsca przy granicy Miasta. Będą więc pewnie potrzebne co najmniej dwa. Gdzie zlokalizować te punkty i czy Mieszkańcy wybranych Sołectw wyrażą na to zgodę? Urządzenie miejsc – ogrodzenie, utwardzenie, dojazd. Organizacja odbioru, ich kompostowanie i dozór. Trzeba pozbywać się gromadzonych odpadów. To wszystko kosztuje. Trzeba to dokładnie przeanalizować i policzyć. Problem wzrostu kosztów odbioru odpadów komunalnych leży moim zdaniem zupełnie gdzie indziej. Polski Parlament zmieniając wciąż prawo zupełnie rozregulował rynek usług w tym zakresie. Do 2020 roku (włącznie) odpady zmieszane odbieraliśmy z gospodarstw domowych raz w miesiącu. Decyzją Parlamentu od 2021 roku tą samą ilość odpadów odbieramy dwa razy w miesiącu. Więcej sprzętu w usługach, więcej paliwa, więcej pracowników. To tylko jeden przykład,  świadczący usługi mogliby powiedzieć znacznie więcej. Niewątpliwym jest, że w Gminie Zamość musimy przeprowadzić analizę i ocenę funkcjonowania systemu odbioru odpadów. W miesiącu wrześniu ogłoszenie przetargu na świadczenie usługi odbioru odpadów w 2022 roku. W letnich miesiącach będą więc kontrole złożonych deklaracji i czynności sprawdzające, czy uczynili to wszyscy zobowiązani do złożenia deklaracji. Będziemy też analizować informacje składane każdego miesiąca przez PGK Zamość. Punkty selektywnego odbioru odpadów prowadzone przez Gminny Zakład Obsługi Komunalnej to raczej nie 2022 rok.

Gminne problemy finansowe związane z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego są tematem wielu moich tekstów w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. Także w dostępnych publicznie Raportach o stanie Gminy za 2018 i 2019 rok. Są one także w RAPORCIE O STANIE GMINY ZA 2020 ROK. Zapraszam do zapoznania się.

 

Pytania w dniu 28 kwietnia 2021 roku pocztą e-mail przesłała także Pani Renata Tywoniuk-Kwoka. Pełne ich treści odczytane zostały w trakcie obrad sesji Rady Gminy. Szczegóły w transmisji z obrad Rady na www.gminazamosc.pl  Prezentowane (podkreślone) poniżej pytania nie są zupełnym odzwierciedleniem tekstu przesłanego przez Mieszkankę.

Kto i według jakich kryteriów decyduje o tym, które pytania skierowane do Pana Wójta przez oficjalną zakładkę na internetowej stronie gminy są publikowane, a które nie? „Zadaj pytanie Wójtowi” to autorski pomysł Wójta Gminy Zamość uruchomiony kilkanaście lat temu. Od samego początku – także i dzisiaj – jest to platforma kontaktu Wójta z Mieszkańcami. Odpowiedzi na przesyłane pytania i wypowiedzi Wójt przygotowuje osobiście i osobiście wysyła do Adresatów. Niektóre teksty (pytań i odpowiedzi) zamieszczane są na stronie internetowej Gminy, wybrane także w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość. O tym które decyduje osobiście Wójt przesyłając teksty do zarządzającego stroną internetową. Dlaczego nie wszystkie teksty są upubliczniane? Z prostej przyczyny – to platforma kontaktu Wójta z Mieszkańcami. Na stronie internetowej i w Biuletynie publikowane są teksty mające charakter informacji dla Mieszkańców. Informacji użytecznej publicznie w zakresie ważnych gminnych spraw. Ta platforma kontaktowa nie miała i nie może być kolejną publiczną KONFERENCJĄ PRASOWĄ, tak jak w przypadku punktów nr 9 i 10 obrad rady Gminy Zamość. Oczywiście cieszę się z każdej przesyłanej korespondencji i zapraszam do niej. Odpowiadam na każdą, ale nie każdą upubliczniam.

Dlaczego w Gminie Zamość odcinamy się od narodowych korzeni? Dlaczego pytanie o brak wzmianki o Narodowym Dniu Żołnierzy Wyklętych na stronie gminy (i  instytucji gminie podległych) nie zostało opublikowane? W Gminie Zamość nie odcinamy się od narodowych korzeni. Powiem nieskromnie – oby wszyscy inni do tego zobowiązani robili to co Samorząd Gminy Zamość. Dzięki piękne za to wszystkim zaangażowanym Mieszkańcom i administracji. Powtórzę zdania z udzielonej e-mailowej odpowiedzi. Do realizacji tego rodzaju zadań nie mamy wyspecjalizowanych struktur, ani też zatrudnionych odpowiedniej ilości osób. Od roku administracja funkcjonuje w anormalnych warunkach – COVID nie pomaga nam realizować codziennych zadań. Stąd też skupiamy się na głównym zadaniu administracji – załatwianiu spraw Mieszkańców i realizacji szerokiego zakresu zadań budżetowych. Do realizacji zadań związanych z narodową pamięcią powołane są wyspecjalizowane Agendy Rządowe. One zajmują się tylko tym i mają fachowe kadry, oraz środki publiczne. Uważam, że zadaniem tych Agend jest opracowanie materiałów np. na Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i przesłanie ich na adres e-mailowy każdej z Gmin w Polsce. Byłby to pewny materiał historyczny i bodziec do podejmowania dalszych działań. Pisząc to nie uchylam się od odpowiedzialności za brak zorganizowanego przekazu publicznego ws. Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Administracja gminna jest przeładowana zakresem zadań jakie na nią „spychają” wszyscy wokół. My nie mamy już ich gdzie odesłać. Pandemia uniemożliwia nam wręcz panowanie nad wszystkim. Zależy mi na dobrej realizacji zadań gminnych z zakresu pielęgnowania narodowych wartości i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Podejmę działania poprawiające obecną organizację realizacji zadań z tego zakresu.

Kto ponosi odpowiedzialność za przygotowanie pod względem merytorycznym materiałów filmowych o RIP oraz ich publikację? Chodzi mi np. o rzetelność przekazywanych informacji i ich zgodność z prawdą historyczną, o dobór prezentowanych eksponatów, czy poprawność językową. Ile materiałów filmowych zostało opublikowanych w mediach społecznościowych do dnia 27.04.2021r? Proszę spośród nich wskazać te, w których prezentowane są tradycje wsi zamojskiej. W lutym 2021 r. TVP Lublin wyemitowała  w Panoramie Lubelskiej materiał o Izbie Regionalnej. Spośród bogatej kolekcji zbiorów (ponad 1200 eksponatów) wyróżnione zostały dwa: „Elementarz” Falskiego  z uwagi na osobisty sentyment opiekuna i bez uzasadnienia wyjątkowości liczydło… Dlaczego akurat te (elementarz i liczydło)? Czyżby  to były najcenniejsze okazy?   Odpowiedź. Regionalna Izba Pamięci w Wysokiem (RIP) jest dzisiaj dumą Gminy Zamość. To finalny efekt zaangażowania lokalnej społeczności Wysokiego – Pań z Koła Gospodyń Wiejskich wspieranych przez Strażaków Ochotników. Zbiórkę i ożywianie eksponatów rozpoczęli w 2005 roku. Do dzisiaj Panie z KGW  są motorem wszystkiego co związane jest z RIP. Zapraszam Panią do aktywnego i konstruktywnego włączenia się w to piękne dzieło. W ten sposób można także mieć wpływ na filmiki i inne materiały medialne przedstawiające piękną kulturę i tradycję polskiej wsi.

Od 24.04.2021 publiczne place zabaw na terenie gminy są znów dostępne. Czy dzieci mogą bawić się bezpiecznie, a rodzice mogą być spokojni o bezpieczeństwo dzieci? Wszystkie place zabaw w Gminie Zamość poddane zostały przeglądom, są bezpieczne dla ich użytkowników.

Ryszard Gliwiński – 31 maja 2021 roku.