Mam pytanie odnośnie ilości odbiorów i stawki za odbiór poszczególnych frakcji segregacji…

81

PYTANIE:

Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie ilości odbiorów i stawki za odbiór poszczególnych frakcji segregacji? Ile kosztuje czarny kosz – zmieszanych odpadów? Dlaczego muszę oddawać go co miesiąc – lub 2x?    Można przecież tak selekcjonować tak, by oddawać go raz na 3 miesiące – lub nawet rzadziej… – czy nie byłoby to ograniczeniem ilości zmieszanych odpadów? A jeśli mój śmietnik zmieszany będzie pusty? Czy zostanie to uwzględnione w wysokości opłaty??

Z poważaniem Mieszkanka Gminy Zamość
04.01.2021

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.

Odpowiedź na Pani pytania rozpocznę od cytatu z decyzji Polskiego Parlamentu (Sejmu i Senatu) – art. 6r ust.3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach – cytat „Dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów, w szczególności w zależności ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. W przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin wiejsko – miejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza”  Tekst oznaczony kolorem niebieskim Polski Parlament usunął z ustawy kolejną ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustawStąd wziął się w Gminie Zamość od stycznia 2021 roku obowiązek dwukrotnego odbioru odpadów zmieszanych z posesji Mieszkańców (od kwietnia do października). Nie ma znaczenia ile odpadów zmieszanych jest w pojemniku. Podmiot świadczący usługi odbioru odpadów musi w tym okresie przejechać przez całą Gminę dwa razy w miesiącu. Ma to oczywiście wpływ na koszty usługi świadczonej przez ten podmiot. Decyzje Polskiego Parlamentu wyrażone w przywołanej powyżej ustawie nie pozwalają na indywidualne podejście do każdej z około 6500 zamieszkałych posesji w Gminie Zamość. Opłaty za odbiór odpadów są kalkulowane na podstawie kosztów funkcjonowania całego gminnego systemu. Nie ma więc znaczenia ile kto „produkuje” odpadów, opłata jest jednakowa dla wszystkich.

Obecnie funkcjonujący system odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych obowiązuje od połowy 2013 roku. Wprowadzony został decyzją Polskiego Parlamentu (Sejmu i Senatu), która zlikwidowała wówczas moim zdaniem sprawnie funkcjonujący system w Gminie Zamość. Do wspomnianej powyżej daty Mieszkańcy Gminy mieli obowiązek zawarcia umów na odbiór odpadów z podmiotem świadczącym usługi w tym zakresie. Wójt Gminy realizował wówczas obowiązki kontrolne, nie obchodziło mnie z kim i za ile Mieszkańcy zawierali umowy. Kontrolowałem czy jest zawarta umowa i czy na posesji nie są gromadzone odpady. Wspominana powyżej decyzja Parlamentu zmieniła wszystko. Jestem w stanie wiele zrozumieć – była potrzeba przyuczania Mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów i unijne dyrektywy w zakresie ograniczania ilości odpadów nie podlegających przetwarzaniu. Pewnie łatwiej osiągnąć te cele poprzez zbiorową organizację odbioru w ramach samorządowych wspólnot (gmin). Nie jestem jednak w stanie zaakceptować faktu, że o częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych z posesji Mieszkańców Gminy Zamość musi decydować Polski Parlament poprzez zapisy w ustawie. To powinno być kompetencją organizatorów systemu odbioru odpadów, a więc Wójta i Rady. Podejmowanie decyzji przez Polityków w Warszawie w takich (i wielu innych) sprawach dotyczących organizacji zadań realizowanych w Gminach tworzą sytuacje, w których skreślenie z ustawy części zdania (powyżej kolor niebieski) wprowadza zamieszanie w systemie, podraża koszty wywołuje i społeczne niepokoje. Cóż, podejmujący decyzje zza biurka w Warszawie nie ponoszą konsekwencji swoich działań – najbliżej Mieszkańców są Wójt, Sołtysi, Radni, Gminna Administracja. Samo wchodzi do ust stare, nie tylko polskie porzekadło – dziel i rządź. Piszę tymi słowami, gdyż nie mogę zaakceptować tego co z Polskimi Samorządami wyprawiają Politycy. Centralizują i zachowują dla siebie coraz więcej lokalnych (gminnych) decyzji – odbiór odpadów z gospodarstw domowych, reforma oświatowa, podział pieniędzy na gminne inwestycje, itd. Jednocześnie „zabierają” Gminom pieniądze poprzez przerzucanie na budżety Gmin kosztów swoich politycznych decyzji. Za te decyzje Polityków płacą też Mieszkańcy. Odbiór odpadów z gospodarstw domowych jest jednym z dowodów na to stwierdzenie. Popatrzmy na poniższe zestawienie.

2014 rok
w zł
2017 rok
w zł
2019 rok
w zł
2020 rok
w zł
2021 rok
w zł
Koszt rocznej usługi odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych Mieszkańców Gminy Zamość – ustalony w postępowaniu przetargowym 1 010 175 1 274 616 1 702 000 2 939 930

+ 1 867 930 w stosunku do roku poprzedniego

4 589 228

+ 1 649 298 w stosunku do roku poprzedniego

Miesięczna stawka opłaty dla Mieszkańców gminy Zamość za odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych 5,80 7,00 8,50 15,00 17,00


Wzrost kosztów usługi roku 2020 (podwojenie w stosunku do roku 2019) nie był spowodowany decyzjami gminnymi
. Zakres świadczenia usługi odbioru odpadów w ubiegłym roku w Gminie Zamość był taki sam jak w roku 2019. Wzrost jej kosztów to więc skutek zmian u podmiotów je świadczących, które wywołane zostały decyzjami Polskiego Parlamentu. Nie mieliśmy na to żadnego wpływu. W kampanii wyborczej w miesiącu lipcu usłyszałem natomiast publiczną wypowiedź Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, że to decyzje Gmin.  Uważam, że to Politycy osobiście powinni tłumaczyć się przed Mieszkańcami Gmin ze swoich decyzji. Warto w tym miejscu po raz kolejny postawić pytanie – kto zyskuje na tym co dzieje się w kosztach odbioru odpadów, i w innych podobnych sprawach?  Prawie codziennie w mediach słyszę, że od kilku lat do budżetu Państwa wpływa znacznie więcej pieniędzy z podatku VAT. Przy okazji mówi się o likwidacji mafii. Być może w tym coś jest, ale dlaczego wzrostu wpływów z podatku VAT nie tłumaczy się prościej? Znacznie większy jest podatek VAT w cenie usługi odbioru odpadów komunalnych 2021 roku (4 589 228 zł) niż w cenie 2017 roku (1 274 616 zł). Powyżej napisałem kto płaci za decyzje Polityków, zyskuje budżet Państwa (podatek VAT i inne podatki i opłaty).

O tym co powyżej i o nowych regulacjach prawnych w zakresie odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych mówiłem Mieszkańcom już w trakcie zebrań wiejskich we wrześniu 2019 roku. Pisałem i piszę w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość, materiały te są dostępne na stronie internetowej Gminy www.gminazamosc.pl w zakładkach: BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ, ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI, BIULETYN SAMORZĄDU GMINY ZAMOŚĆ. Zachęcam do czytania tych i innych materiałów, do poszukiwania wiedzy o stanie spraw i wyrabia sobie własnej opinii o otaczającej nas rzeczywistości. W kwietniu ubiegłego roku napisałem list z konkretnym apelem do wszystkich 12 Posłów z naszego okręgu wyborczego nr 7, oraz do Senatora. Podałem fakty obrazujące skutki zmian w organizacji gospodarki odpadami i zwróciłem uwagę na dwukrotny odbiór odpadów. Treść listu w majowym wydaniu Biuletynu (dostępny na www.gminazamosc.pl). Reakcja Parlamentarzystów nie było, ale nie zareagowali także Mieszkańcy. Był to już czas pandemii, a więc brak możliwości organizacji publicznej kampanii społecznej obrazującej to co dzieje się w Gminach. W nowy 2021 rok wkraczamy więc z dużym bagażem wyzwań do realizacji. Mam nadzieję, że za kilka miesięcy będzie można brać udział w normalnym życiu publicznym. Musimy pokazać Politykom siłę Samorządowych Wspólnot zdeterminowanych bronić naszych praw do stanowienia o lokalnych (gminnych) sprawach. Nic samo się nie zadzieje, także w zakresie dobrych zmian w organizacji odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych.

Życzę dobrego Nowego Roku.

Ryszard Gliwiński
08.01.2021 r.