Konkurs „W moim ogródeczku” – urokliwy kawałek zieleni

1052

Regulamin konkursu „W moim ogródeczku” – urokliwy kawałek zieleni 2021 roku w Gminie Zamość.

Organizatorem  konkursu jest Gmina Zamość.

 

Cele konkursu:

 1. Pobudzenie aktywności społecznej w środowiskach lokalnych.
 2. Poprawa estetyki miejscowości poprzez dbałość o wygląd przydomowych aranżacji.
 3. Popularyzacja pozytywnych efektów estetycznego zagospodarowania ogrodów.

 

Zasady konkursu:

 1. W konkursie można wziąć udział w II kategoriach:
  • kategoria I:
   „ogródek warzywny” – jako domowy lub przydomowy warzywnik (np. sadzony na gruncie pod folią ogrodową lub szklarnią)
  • kategoria II:
   „ogrodowe zacisze” – jako miejsce odpoczynku, pełniące funkcję ozdobną i rekreacyjną (np.: ukwiecone altany, balkony, rabatki lub kąciki z zielenią)

 

Uczestnicy:

 1. Uczestnikami  konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Zamość.
 2. Przystępując do konkursu uczestnik przyjmuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu, oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora na potrzeby konkursu, w tym: na publikowanie imienia i nazwiska, zdjęć ogródka przydomowego i przekazanie praw autorskich zdjęć na rzecz organizatora konkursu.

 

Tryb zgłaszania udziału w konkursie:

 1. Konkurs rozpoczyna się 01 czerwca 2021r.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie druku zgłoszenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz dołączenie wykonanego zdjęcia zgłaszanego ogrodu.
 3. Zdjęcie należy wykonać w czasie trwania konkursu.
 4. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Gminy Zamość, lub w Urzędzie Gminy Zamość (sekretariat lub pokój nr 25).
 5. Zgłoszenia mogą być składane  przez właścicieli lub współwłaścicieli posesji przy której znajduje się ogród.
 6. Zgłoszenia można składać:
  • w Urzędzie Gminy Zamość (biuro podawcze – I piętro, pokój nr 1)
  • pocztą na adres Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, w kopercie z dopiskiem „W moim ogródeczku” – urokliwy kawałek zieleni w Gminie Zamość w 2021 r.
 7. Ostateczny termin składania zgłoszeń – 15 sierpnia 2021r. (w przypadku poczty decyduje data stempla pocztowego).

 

Sposób realizacji konkursu:

 1. Oceny ogrodów dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Zamość.
 2. Komisja dokona oceny na podstawie dostarczonych zdjęć ogrodów.
 3. W wyniku podsumowania konkursu, wyłonione zostanie miejsce I, II i III w obu kategoriach, za które zostaną przyznane nagrody rzeczowe w postaci akcesorii ogrodowych.
 4. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 31 sierpnia 2021r. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie Gminy Zamość.

 

Postanowienia ogólne:

Wszelkich informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Zamość – Maria Juszczak – Sowińska, telefon kontaktowy 502-102-448; msowinska@zamosc.org.pl

Formularz zgłoszeniowy online Karta zgłoszeniowa