Konkurs artystyczno-fotograficzny „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza”

1749

 

Zgłoszenie (osoby niepełnoletnie)   Zgłoszenie (osoby pełnoletnie)

Regulamin konkursu artystyczno-fotograficznego „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza”

Aleksandra Wachniewska (1902-1989)
Artystka, malarka Roztocza, prekursorka utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego, nauczycielka i działaczka społeczna zaangażowana w przedsięwzięcia zmierzające do tworzenia rezerwatów przyrody i innych form ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych Zamojszczyzny. Dzięki Jej staraniom powstało wiele rezerwatów i pomników przyrody tego regionu. Tematami jej prac były lasy, samotne drzewa, roztoczańskie krajobrazy oraz kwiaty. Używała różnych technik malarskich, ale najbardziej znane są jej obrazy olejne.

§1 Organizator

 1. Organizatorem konkursu artystyczno–fotograficznego „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza” jest Gmina Zamość.
 2. Konkurs zorganizowano z okazji otwarcia Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu, które powstało wskutek realizacji projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 3. Konkurs organizowany jest w II odrębnych kategoriach:
  – Kategoria I – fotograficzna, pod hasłem „Roztocze w kadrze ukryte”,
  – Kategoria II – plastyczna, pod hasłem „Piękno natury Roztocza”.

§2 Cele konkursu

Celem konkursu jest szerzenie wiedzy o życiu i działalności wybitnej roztoczańskiej aktywistki, która nie bała się podejmować wyzwań i działać w słusznej sprawie – Aleksandra Wachniewska jest swoistą ikoną swoich czasów i wzorem do naśladowania. Konkurs dodatkowo ma na celu promocję walorów przyrodniczo–kulturalnych Roztocza poprzez podejmowanie działań aktywizacyjnych na tle artystyczno–przyrodniczym i uwrażliwienie uczestników na problematykę ochrony przyrody.

§3 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby indywidualne. Wydarzenie skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych, zamieszkujących tereny województwa lubelskiego, a także obszarów ukraińskich partnerów projektu.
 2. Osoby nieletnie, nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą wziąć udział w konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
 4. Organizator przewiduje wyłonić po 3 zwycięzców w każdej grupie wiekowej, określonej w §4.
 5. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.gminazamosc.pl w zakładce WAŻNE.
 6. Datą ostatecznego terminu wpływu zgłoszeń jest 20 lipca 2021 r.
 7. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
 8. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 27 lipca 2021 r. Laureaci poinformowani zostaną drogą elektroniczną. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.gminazamosc.pl.
 9. Wręczenie nagród nastąpi podczas pikniku przyrodniczego „Od natury do kultury” w dniu inauguracji Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu. Planowany termin wydarzenia 7 sierpnia 2021 roku (termin inauguracji może ulec zmianie).
 10. Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w obydwu kategoriach konkursu.

§4 Opis prac konkursowych

Kategoria I – FOTOGRAFIA – „Roztocze w kadrze ukryte”

1. Przedmiotem konkursowej kategorii I są fotografie wykonane na terytorium międzynarodowej krainy geograficznej Roztocze.
2. Tematem fotografii konkursowych jest prezentacja i promowanie walorów Roztocza; nadesłane zdjęcia powinny być inspirowane twórczością Aleksandry Wachniewskiej.
3. Prace rozpatrywane będą w grupie wiekowej OPEN (1-99 lat).
4. Prace powinny mieć charakter indywidualny.
5. W ramach kategorii I wyłonionych zostanie 3 zwycięzców, którzy otrzymają nagrody przypisane do zajmowanych miejsc I, II i III.
6. Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednego zdjęcia.
7. W powyższej kategorii w ramach nagród przewidziano gadżety fotograficzne o wartości jednostkowej minimum 200zł/szt.

Kategoria II – PLASTYKA – „Piękno natury Roztocza”

 1. Zadaniem uczestników konkursu jest namalowanie pracy plastycznej, jej sfotografowanie i zapisanie w formie pliku elektronicznego, a następnie wysłanie pliku za pomocą specjalnego formularza na stronie www.gminazamosc.pl.
 2. Praca plastyczna powinna być wykonana ręcznie jako kompozycja płaska, przedstawiającą piękno krainy geograficznej Roztocza, wzorując się na dziełach i motywach przewodnich odzwierciedlanych przez Aleksandrę Wachniewską.
 3. Technika wykonania prac jest dowolna: szkic, akwarela, pastele, farby olejne, itp.
 4. Minimalny rozmiar dzieła to format A4 (21cm x 29,7cm).
 5. Prace rozpatrywane będą w grupach wiekowych:
  a) dzieci od 7 do 10 r. ż,
  b) dzieci i młodzież od 11 do 14 r. ż,
  c) młodzież od 15 do 17 r. ż.,
  d) osoby dorosłe 18+.
 6. Prace zgłoszone na konkurs muszą być pracami własnymi.
 7. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 8. W ramach kategorii II wyłonionych zostanie po 3 zwycięzców w każdej kategorii wiekowej. Nagrody otrzymają laureaci miejsc I, II i III.
 9. W powyższej kategorii w ramach nagród przewidziano gadżety artystyczne oraz elektroniczne o wartości jednostkowej minimum 200zł/szt.

§5 Postanowienia Ogólne

 1. Przystępując do konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 2. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie uczestnika nieletniego wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych Organizatora.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych i wiekowych wyłoni niezależne jury.
 5. Organizator upoważnia jury do niewyłonienia zwycięzców w ramach poszczególnych kategorii konkursowych i wiekowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo:
  – niedopuszczenia do konkursu prac nieregulaminowych,
  – zmiany Regulaminu w przypadkach uzasadniających uszczegółowienie zapisów.
 7. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
 8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Zamość, Agnieszka Wójtowicz – nr tel. i mail: 880 787 280, awojtowicz@zamosc.org.pl.

Sporządzono dn. 05.05.2021 r.

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana będzie Wójt Gminy Zamość (adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość), (dalej: „Administrator” lub „My”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: atokarz@zamosc.org.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres administratora.
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie Pani/Pana zgody wyłącznie w celu realizacji konkursu „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza”.
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających m.in. z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.: w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
  • firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • dostawca usług i systemów informatycznych;
  • podmioty telekomunikacyjne;
  • organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
  • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
  • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  • przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalszy udział w konkursie. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług Gminy Zamość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w Konkursie „Jak Aleksandra Wachniewska, malarka z Roztocza”.
 11. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.