III Festiwal Piosenki Biesiadnej – Zawada 2021

668

III Festiwal Piosenki Biesiadnej – Zawada 2021
pod honorowym patronatem Ryszarda Gliwińskiego – Wójta Gminy Zamość

Karta zgłoszenia

REGULAMIN FESTIWALU 

TERMIN i MIEJSCE:
Niedziela, 25.07.2021 r. Gmina Zamość – zaplecze boiska sportowego/stadionu w Zawadzie.

CEL:
Propagowanie wspólnego śpiewania polskich piosenek biesiadnych jako uniwersalnego języka jedności i wspólnoty społecznej regionu; integracja społeczności lokalnej i środowisk muzyczno-śpiewaczych Gminy Zamość i regionu; utrwalanie tożsamości kulturowej mieszkańców zamojskich „małych Ojczyzn” i polskich tradycji regionalnych; umożliwienie utalentowanym osobom zdobycia nowych doświadczeń estradowych oraz sprawdzenia swoich umiejętności wykonawczych; wzajemna wymiana doświadczeń artystycznych.

 

ORGANIZATORZY:
Samorząd Gminy Zamość, Sołectwo Zawada (Sołtys wraz z Radą Sołecką), Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadzie, Zespół „Czerwone Korale”. Ze wsparciem Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.

 

ZAŁOŻENIA:
Festiwal ma charakter przeglądu dla wokalno-muzycznych podmiotów wykonawczych oraz solistów.

Wykonawcy zaprezentują w przeglądzie maksymalnie 2 utwory biesiadne – zespoły wokalne, 1 utwór – soliści.

PROGRAM WYDARZENIA:

 • 14:30 – Otwarcie festiwalu.
 • 14:45 – 18:00 Przegląd piosenki biesiadnej z udziałem zespołów wokalnych z Gminy Zamość.
 • 18:00 – Wspólne biesiadowanie z przyśpiewem.
 • 19:00 – Zakończenie programu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA i INFORMACJE DODATKOWE:

 1. W przeglądzie festiwalowym mogą uczestniczyć zespoły wokalno-muzyczne oraz soliści z Gminy Zamość, złożone z osób pełnoletnich.
 2. Czas występu jednego wykonawcy wynosi maksymalnie 10 minut – zespoły wokalne, 5 minut – soliści. Przekroczenie czasu może skutkować wyłączeniem wykonawcy z przeglądu.
 3. Mile widziana jest aranżacja muzyczna na żywo, jednak wykonawcy mogą skorzystać z podkładu muzycznego w formie pliku audio na nośniku pendrive (nie zalecane jest odtwarzanie podkładów z płyt CD). Nośnik z podkładami należy dostarczyć akustykowi przed występem.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć, nagrań fonograficznych, nagrań wideo, mających na celu dokumentację i promocję wydarzenia. Za wykorzystanie tychże materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.
 5. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają podmioty wykonawcze / uczestnicy konkursu.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy wykonawców pozostawione lub zgubione podczas trwania festiwalu.
 7. W trakcie festiwalu wykonawcy mogą rozprowadzać swoje płyty i materiały promocyjne, przy czym należy o tym wcześniej poinformować Organizatorów.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie.

 

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:

 1. Scenę i nagłośnienie.
 2. Pamiątkowe rękodzieło dla wszystkich wykonawców występujących w przeglądzie.
 3. Dla każdego zespołu wokalnego (w którego skład wchodzi minimum 5 osób) biorącego udział w przeglądzie, Wójt Gminy Zamość przyznana nagrodę finansową, w kwocie 1000 zł brutto.
 4. Wypłata nagród nastąpi na rzecz osoby upoważnionej w imieniu zespołu do odbioru nagrody finansowej, w kasie Urzędu Gminy Zamość, pokój nr 1 do dnia 06 sierpnia 2021r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana będzie Wójt Gminy Zamość (adres: Peowiaków 92, 22-400 Zamość), (dalej: „Administrator” lub „My”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: atokarz@zamosc.org.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu udziału w przeglądzie festiwalowym podczas III Festiwalu Piosenki Biesiadnej – Zawada 2021 i umożliwienia Pani/Panu udziału w tego typu wydarzeniu; co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających m.in. z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
 1. w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty Gminy Zamość;
 2. w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;

co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
 • firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • dostawca usług i systemów informatycznych;
 • podmioty telekomunikacyjne;
 • organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
 • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalszy udział w przeglądzie. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług Gminy Zamość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w przeglądzie festiwalowym podczas III Festiwalu Piosenki Biesiadnej – Zawada 2021.
 4. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.