Czerwcowe spacery historyczne po Zamościu

396

CZERWCOWE SPACERY HISTORYCZNE PO ZAMOŚCIU:

 1. DAWNI MIESZKAŃCY ZAMOŚCIA
 2. ROTUNDA ZAMOJSKA – POMNIK MĘCZEŃSTWA ZAMOJSZCZYZNY

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość zaprasza grupy zorganizowane na spacery z przewodnikiem po Starym Mieście w Zamościu.

Spacer nr 1 pn. „Dawni Mieszkańcy Zamościa” jest propozycją przygotowaną z okazji obchodów Dnia Dziecka z myślą o młodszych turystach. Podczas wędrówki będzie można „poznawać” dawnych mieszkańców miasta – skąd przybyli, czym się zajmowali i jaki wnieśli wkład w rozwój miasta, regionu i kultury.

Spacer nr 2 pn. „Rotunda Zamojska – Pomnik Męczeństwa Zamojszczyzny”, skierowany do starszej grupy odbiorców, przypomina o okupacyjnych dziejach Rotundy w czasie II wojny światowej i ofiarach niemieckiego okupanta, które tu zginęły, oraz żołnierzach poległych w walce o wolność ojczyzny.

Spacery odbędą się w czerwcowe niedziele 2021 r. w następujących godzinach:
• Spacer poranny – godzina rozpoczęcia: 9:00 – TERMIN I
• Spacer południowy – godzina rozpoczęcia 12:00 – TERMIN II

Wybór tematu spaceru należy wskazać w terminie zgłaszania grupy!

Miejsce rozpoczęcia i czas trwania spaceru:
• Spacer nr 1 – Rynek Wielki w Zamościu – przy schodach Ratusza,
czas trwania spaceru: 2 h
• Spacer nr 2 – Most przy Bramie Szczebrzeskiej,
czas trwania spaceru: 2 h

Istnieje możliwość ustalenia innego terminu spaceru za zgodą organizatora.

Uczestnicy we własnym zakresie uiszczają ubezpieczenie NNW.

Oferta skierowana jest w szczególności do sołectw Gminy Zamość, organizacji pozarządowych i placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Zamość. Zgłoszenia w imieniu grup zorganizowanych proszę kierować osobiście lub mailowo do biura administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość (w budynku Urzędu Gminy Zamość), ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój 26, e-mail: m.misztal@gminazamosc.pl – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą spaceru. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Stosowny druk zgłoszenia można pobrać TUTAJ lub w w/w biurze administracji GOKGZ. O udziale w spacerze w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie potwierdzenia organizatora. Więcej informacji pod nr tel. (84) 627 00 83.

Organizator zapewnia obsługę przewodnika. Maksymalna wielkość grupy wynosi 15 osób. Uczestnicy spacerów mają obowiązek przestrzegania aktualnych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Spacery odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy.

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość), (dalej w skrócie: GOKGZ lub My).
 2. GOKGZ wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych poprzez pocztę elektroniczną, pisząc na adres: iod.gok@gminazamosc.pl bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na w/w adres GOKGZ.
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą:
  • na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych GOKGZ, tj. organizacji wydarzenia „CZERWCOWE SPACERY HISTORYCZNE PO ZAMOŚCIU” w czerwcu 2021 r., co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOKGZ, a wynikających m.in. z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
   • a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
  • w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty GOKGZ,
  • w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe, co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.
 1. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim upoważnieni pracownicy GOKGZ. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym GOKGZ zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
  • bank prowadzący rachunek GOKGZ;
  • firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego;
  • firma świadcząca usługi hostingu;
  • zewnętrzny informatyk;
  • firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  • dostawca usług i systemów informatycznych;
  • podmioty telekomunikacyjne;
  • firma ubezpieczeniowa;
  • Urząd Gminy Zamość;
  • organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 3. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
  • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa,
  • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami,
  • przez okresy, w których może być konieczne udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalsze korzystanie z oferty usług GOKGZ. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 3. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług GOKGZ. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości uczestnictwa, a nawet organizacji wydarzenia pn. „CZERWCOWE SPACERY HISTORYCZNE PO ZAMOŚCIU” w czerwcu 2021 r.
 1. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.