Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

865

W związku z ogłoszeniem konkursu Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,  informuję,  że w dniach 26.10.2021r. – 02.11.2021r. odbędzie się nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

Projekt dotyczy m.in. zakupu komputerów, laptopów lub tabletów dla uczniów szkoły podstawowej, uczniów szkoły średniej (w tym którzy osiągnęli pełnoletność). Pomoc skierowana jest dla wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Zamość znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

  • dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje Gminę Zamość w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś
    w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała
    w miejscowości lub gminie objętej PPGR;
  • dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę. Wnioskodawca może dołączyć na potwierdzenie pracy w PPGR np. umowę o pracę, angaż,  świadectwo pracy bądź inny dokument.

Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Zamość  Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 1 (parter), tel. 84 638-47-48 wew. 46 lub 62

Termin składania oświadczeń: 26.10.2021r. – 02.11.2021r.

W przypadku małego zainteresowania Gmina Zamość nie będzie aplikować o w/w środki.

Dokumenty jakie należy złożyć: