Konkurs fotograficzny – “Barwy Patriotyzmu”

431

Regulamin Konkursu Kulinarno – Rękodzielniczego „Barwy Patriotyzmu”

§1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu „Barwy Patriotyzmu” jest Gmina Zamość.
2. Konkurs organizowany jest z okazji obchodów 230-tej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
3. Konkurs organizowany jest w II odrębnych kategoriach: Kategoria I – kulinarna „Słodka Patriotka” oraz Kategoria II – rękodzielnicza „Narodowy Kotylion”.

§2
Cele konkursu

Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców Gminy Zamość i włączanie ich w Obchody Święta Konstytucji 3 Maja poprzez podejmowanie działań aktywizacyjnych na tle patriotycznym przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkujące terytorium administracyjne gminy Zamość, a także zorganizowane grupy działające na jej obszarze.

§3
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie uczestniczyć mogą osoby indywidualne oraz zorganizowane grupy zamieszkujące lub działające na terenie Gminy Zamość.
2. Osoby nieletnie, nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.
4. Organizator przewiduje wyłonienie po jednym zwycięzcy z każdej grupy wiekowej.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną za pośrednictwem specjalnie przygotowanego formularza (zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.gminazamosc.pl w zakładce WAŻNE) lub poprzez złożenie zgłoszenia w UG Zamość. Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 stanowią zgody RODO dla osób niepełnoletnich oraz pełnoletnich. Przyniesione wydruki wraz z uzupełnionymi zgodami wrzucamy, w zaklejonej i opisanej kopercie, do skrzynki w UG Zamość.
6. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie od dnia 26 kwietnia 2021 roku.
7. Datą ostatecznego terminu wpływu zgłoszeń jest 17 maja 2021 roku.
8. Zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.
9. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 28 maja 2021 roku. Laureaci poinformowani zostaną drogą elektroniczną. Lista nagrodzonych opublikowana zostanie na stronie internetowej www.gminazamosc.pl.
10. Uczestnicy Konkursu mogą wziąć udział w obydwóch kategoriach

§4
Opis prac konkursowych

Kategoria I
Konkurs kulinarny „Słodka Patriotka”

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować, opisać oraz sfotografować deser domowej produkcji (np.: ciasto, ciasteczko, pudding, danie słodkie it.).
2. Słodkie dania, poprzez użycie tradycyjnych składników oraz odpowiedniej kolorystyki powinny nawiązywać do barw narodowych.
3. Prace rozpatrywane będą w dwóch grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież do lat 17 oraz
b) osoby dorosłe, w tym także prace grupowe.
4. Każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia tylko jednego deseru.

Kategoria II
Konkurs rękodzielniczy „Narodowy kotylion”

1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować oraz sfotografować ręcznie wykonany kotylion narodowy. Kotylion powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi Prezydenta RP, czyli: „Narodowy kotylion” to rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz. Kolejność ta może zostać odwrócona tylko jeśli jest ona podkładką pod Orła”.
2. Technika wykonania prac jest dowolna: papier, włóczka, filc, wstążka, itp.
3. Minimalny rozmiar rozety (dł/szer) to: 8 cm x 8cm.
4. Prace rozpatrywane będą w dwóch grupach wiekowych:
a) dzieci i młodzież do lat 17 oraz
b) osoby dorosłe, w tym także prace grupowe.
5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
6. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę konkursową.

§5
Postanowienia Ogólne

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik akceptuje Regulamin w całości i zobowiązuję się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
2. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych Organizatora.
2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
3. Niezależne jury, wybierze po jednym zwycięzcy, z każdej kategorii konkursowej, w ramach obydwu części Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w ramach poszczególnych kategorii, bądź odwołania Konkursu w momencie nie spełnienia warunków przez uczestników.
5. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
6. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela pracownicy Urzędu Gminy Zamość – Agnieszka Wójtowicz telefon kontaktowy i mail: 880-787-280; awojtowicz@zamosc.org.pl oraz Maria Juszczak – Sowińska telefon kontaktowy 502-102-448; msowinska@zamosc.org.pl

Formularz zgłoszeniowy (dorośli) Formularz zgłoszeniowy (niepełnoletni) Pobierz wersję do druku

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka/dzieci będzie Wójt Gminy Zamość (adres: ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość), (dalej: „Administrator” lub „My”).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomoc przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: atokarz@zamosc.org.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres administratora.
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą:
  1. na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu realizacji zadań Świetlicy Wiejskiej w Żdanówku, tj. organizacji zajęć cyklicznych, np. zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych, ruchowych, zajęć nauki języków obcych lub klubu seniora i umożliwienia Pani/Pana dziecku/dzieciom udziału w tego typu zajęciach;
   co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a wynikających m.in.
   z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
   • w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty Gminy Zamość;
   • w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;
    co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.
 4. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
  1. bank prowadzący rachunek Gminy Zamość;
  2. firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego;
  3. firma świadcząca usługi hostingu;
  4. zewnętrzny informatyk;
  5. firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
  6. dostawca usług i systemów informatycznych;
  7. podmioty telekomunikacyjne;
  8. firma ubezpieczeniowa;
  9. organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka/dzieci nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 6. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
  1. przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
  2. przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  3. przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania dostępu do danych osobowych dziecka/dzieci;
  2. żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
  3. żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
  6. przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalsze korzystanie z oferty usług Świetlicy Wiejskiej w Żdanówku. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług Gminy Zamość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana dziecka/dzieci udziału w zajęciach cyklicznych.
 11. Przekazywane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.