XIX sesja Rady Gminy Zamość

103

Informujemy, że XIX sesja Rady Gminy Zamość odbędzie się 28 maja 2020 r. o godzinie 15.30.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Wnioski radnych.
8. Odpowiedzi na wnioski radnych.
9. Wnioski i zapytania mieszkańców gminy Zamość, zaproszonych gości.
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania mieszkańców.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
12. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w m. Mokre.
14. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zamość, w roku szkolnym 2020/2021.
15. Projekt uchwały w sprawie wzniesienia Pomnika – posągu „Św. Jana Pawła II, w Płoskiem.
16. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Zamość w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zamość.
19. Informacja o pracy wójta.
20. Zakończenie sesji.