Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

145

Obręb: Łapiguz

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości 105
2. Powierzchnia nieruchomości 0,4600 ha
3. Opis nieruchomości Kształt zbliżony do prostokąta. Teren z lekkim spadkiem. Nieruchomość użytkowana rolniczo łącznie z sąsiednimi działkami – uprawa zboża. Na nieruchomości znajduje się słup linii energetycznej. Współczynnik bonitacji gleby WGB 0,750. Dojazd drogą gruntową.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób
jej zagospodarowania
Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość, teren, na którym położona jest nieruchomość oznaczony jest symbolem B-IV-5. Tereny rolno – osiedleńcze z zabudową rozproszoną – ochrona udokumentowanych złóż surowców, racjonalne gospodarowanie ich zasobami w tym nie zalesiania i zabudowywanie przed eksploatacją.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości x
6. Cena nieruchomości 17 000,00 zł
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy x
9. Terminy wnoszenia opłat x
10.  

Zasady aktualizacji opłat

x
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Przetarg ustny nieograniczony.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 Osoby fizyczne i prawne, którym przysługują roszczenia
o nabycie nieruchomości winny złożyć wniosek
w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zamość.
Zamość, dnia 14 września 2020 r.