Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w m. Hubale dz. nr 397/3

424

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Obręb: Hubale

Lp. Wyszczególnienie Informacja o nieruchomości
1. Oznaczenie nieruchomości wg. KW oraz katastru nieruchomości Nieruchomość gruntowa o nr ew. 397/3
2. Powierzchnia nieruchomości Pow. działki: 0,30 ha
3. Opis nieruchomości Nieruchomość w kształcie prostokąta, bez dostępu do drogi publicznej. Klasy użytków R – IIIb – 0,29 ha,
R – IVa – 0,01 ha.
4. Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania Nieruchomość nie ma ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tereny zabudowy rolniczej przestrzeni produkcyjnej
z zachowaniem istniejącej zabudowy rolniczej.
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Zgodnie z zasadami gospodarki rolnej.
6. Cena nieruchomości x
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego x
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Wysokość czynszu dzierżawnego co najmniej 0,75 q żyta w stosunku rocznym wg obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy Zamość
9. Terminy wnoszenia opłat Czynsz płatny do 15-go września w gotówce według obowiązującej ceny żyta ustalonej do podatku rolnego przez Radę Gminy.
10. Zasady aktualizacji opłat Czynsz może być waloryzowany nie częściej niż jeden raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
11. Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Dzierżawa do lat trzech.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 x

Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu Gminy Zamość przy ul. Peowiaków 92 w Zamościu na okres 21 dni, tj. od dnia 25 listopada 2020 r.

Zamość, dnia 24 listopada 2020 r.
Sporządził: Paweł Luchowski