Pytania z sesji Rady Gminy z dnia 28.02.2020 r.

1100

Odpowiedzi na pytania Mieszkańców z sesji Rady Gminy Zamość z dnia 28.02.2020 r.

Mieszkaniec Gminy Zamość, Pan Ryszard Puchacz, zadał Wójtowi Gminy Zamość następujące pytania:

 

PYTANIE 1:
We wrześniu 2019 roku w trakcie zebrania wiejskiego w Borowinie Sitanieckiej został zgłoszony wniosek do projektu budżetu Gminy Zamość na 2020 rok. Było to zadanie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w ramach rządowego programu Funduszu Dróg Samorządowych”. Zadanie to zostało przyjęte uchwałą jednogłośnie. Zadanie to nie zostało ujęte w budżecie Gminy na 2020 rok. O zadaniu tym milczy również wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2025. Jeżeli zadanie to nie będzie realizowane, to proszę o odpowiedź i umieszczenie tej odpowiedzi w Biuletynie.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Na pytanie odpowiedziałem w trakcie obrad poprzedniej sesji Rady Gminy. W wersji tekstowej poniżej oraz szerzej na www.gminazamosc.pl zakładka „BLOG WÓJTA GMINY ZAMOŚĆ” i w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość (nr 2/2020).

 

PYTANIE 2:
Panie Wójcie, z Pana udziałem w Szkole Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej są organizowane tak zwane spotkania wewnętrzne dla pewnej grupy osób. W trakcie zebrania we wrześniu ubiegłego roku zadałem Panu pytanie związane z tak zwanymi spotkaniami wewnętrznymi. Tak jak Pana zaskoczyło pytanie, to mnie dziwi brak odpowiedzi do dnia dzisiejszego. W związku z tym, chcę ponownie zapytać: jakie przepisy stanowią, że w Samorządzie Gminy Zamość, a jeszcze bardziej szczegółowo – w sołectwie Borowina Sitaniecka, można dzielić mieszkańców na lepszych i na gorszych? Proszę o wskazanie aktu prawa miejscowego lub innego zapisu prawa, mówiącego o spotkaniach wewnętrznych organizowanych za publiczne pieniądze. Czy wydał Pan stosowne zarządzenie lub Rada Gminy przyjęła uchwałę o zasadach korzystania z pomieszczeń w szkole podstawowej w Borowinie Sitanieckiej na tak zwane spotkania wewnętrzne dla określonej grupy mieszkańców. Czy każda grupa mieszkańców Borowiny Sitanieckiej może skorzystać z tego pomieszczenia i zorganizować spotkanie otwarte, czy też tylko mogą korzystać określone osoby. Jeżeli każdy może skorzystać z tego pomieszczenia to proszę o wyjaśnienie na jakich zasadach?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Na pytanie to odpowiadałem już na sesji Rady Gminy Zamość – nie pamiętam na której. Jeśli zadał Pan to pytanie w trakcie zebrania wiejskiego, to na pewno w trakcie zebrania udzieliłem na nie odpowiedzi takiej, jak w dalszej części tekstu. Pytanie dotyczy pomieszczenia byłej kotłowni węglowej Szkoły. W piwnicy, niskie i niewielkie, z oddzielnym (poza Szkołą) wejściem. Przy jednym stole może usiąść max. 20 osób. To pomieszczenie zostało wyremontowane po to, aby miały gdzie odbywać się próby Zespołu ludowo-obrzędowego WESOŁE GOSPOSIE z Sitańca Kolonii (Sołectwo Borowina Sitaniecka). Na tych próbach przygotowują się np. do koncertu kolęd w Kościele Parafialnym w Czołkach. Oprócz prób Zespołu, jego członkowie spotykają się tam także po to, aby np. podzielić się opłatkiem i wspólnie z zaproszonymi Gośćmi śpiewać kolędy. Dobry polski zwyczaj – chrześcijańskie przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia i powitanie Nowego Roku. Pielęgnowanie narodowych wartości. Na takie spotkanie osoby z zespołu przynoszą to, co przygotują w swoich rodzinnych domach. Takie zamknięte spotkania nie są wspierane środkami publicznymi budżetu Gminy. Dlaczego zamknięte? Pomieszczenie nie pozwala na organizację czegoś większego i otwartego, a członkowie Zespołu na pewno chcieliby je organizować. Jestem zapraszany na takie spotkania i zwykle korzystam z zaproszenia. Uważam to za element szacunku dla Pań i Panów z Zespołu, i wdzięczności za to, co robią. Na spotkanie takie zapraszani są Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej, oraz Pani Dyrektor Szkoły. Więcej nas tam się nie zmieści. Członkowie Zespołu realizują zadanie samorządu gminnego i dlatego korzystają nieodpłatnie z pomieszczenia. Wspieranie inicjatyw Mieszkańców i programów pobudzania obywatelskiej aktywności jest gminnym zadaniem opisanym w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Zarządzanie majątkiem Gminy to zadanie Wójta więc mam upoważnienia prawne do podejmowania decyzji. Pomieszczenie nie ma charakteru świetlicy wiejskiej – jest niskie, ciasne, bez warunków do realizacji przedsięwzięć publicznych czy też innego udostępniania, dlatego nie pełni ono roli takiej, jak świetlice wiejskie w Gminie Zamość. Proponuję skontaktować się z Zespołem. Pewnie będzie wdzięczny za promocję tego, co robi, poprzez znany nam obu serwis internetowy.

 

PYTANIE 3:
Kolejne pytanie dotyczy odpowiedzi na interpelację Pani Radnej Haliny Szymańskiej, z której można się dowiedzieć, że Urząd Gminy Zamość w 2019 roku wydatkował na promocję Gminy 48 665,74 zł, natomiast GOK Gminy Zamość wydatkował 290 691,56 zł. Z rejestru zawartych umów natomiast wynika, że usługa produkcji i emisja filmu promocyjnego, reportażu radiowego, spotów radiowych do projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” – umowa na kwotę 46.000 zł. Ja może nie będę już pozostałych tych zadań promocyjnych czytał, tylko jest następne zadanie na 102 000, następne za 43 000 i następne za 47 000. Dlaczego to nie było ujęte w tej informacji na interpelację?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Promocja Gminy do rozdział w dziale Administracja publiczna budżetu Gminy Zamość. Złożone przez Panią Radną zapytanie dotyczyło podania kwot, jakie wydatkowano w 2019 r. na promocję, z podziałem na Urząd Gminy Zamość i podległe Jednostki organizacyjne. Taką też odpowiedź Pani Radna otrzymała, co potwierdza Pan w pytaniu. Sprawdzam sprawozdanie z wykonania budżetu, które właśnie Pani Skarbnik przesłała mi do akceptacji. Są w nim te same kwoty. Projekt „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” nie jest promocją gminy w rozumieniu klasyfikacji budżetowej. To dział Turystyka budżetu Gminy Zamość. Jest to zadanie realizowane z dotacją unijnego Programu Współpracy Polska – Białoruś – Ukraina. Realizuje go sześciu Partnerów – po trzech z Polski i Ukrainy. Gmina Zamość jest liderem projektu. W jego ramach przebudowujemy obiekt byłej szkoły w Lipsku Polesiu, tworzymy nową ścieżkę rowerową i budujemy dwie wieże widokowe przy „starej” ścieżce rowerowej. Oczywiście, oprócz tego będą wydawnictwa oraz inne formy promowania projektu unijnego, bo to warunek rozliczenia zadania, a zarazem promocja Polsko – Ukraińskiego Roztocza.

 

PYTANIE 4:
Pytanie do Pana Dyrektora GOK-u, Pana Kalbarczyka. W dniu 17 grudnia 2019 roku GOK Gminy Zamość zawarł umowę na zakup balonów promocyjnych ze znakami Gminy Zamość na kwotę 4 052 zł. Jaki cel Pan zamierza osiągnąć tymi balonami i czy jest to zasadny zakup? Do kogo będzie kierowana promocja Gminy Zamość tymi balonami?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Dyrektor GOK-u nie mógł uczestniczyć w sesji Rady Gminy. Odpowiadałem na pytanie, ale chyba mówiłem nie o tych balonach. Odpowiadanie w trakcie sesji jest trudne, gdyż nie znam wcześniej treści pytań i trudno w trakcie ich odczytywania robić dobre notatki, z których korzysta się przy odpowiedzi. Dlatego też właściwa odpowiedź teraz, ale też moja. Otóż, Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym już w pierwszych artykułach definiuje, co oznacza pojęcie GMINA – cytat: „Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium”. A więc GMINA to Mieszkańcy. Promocja GMINY to więc upublicznianie tego, co robią Mieszkańcy, identyfikowanie Mieszkańców z GMINĄ. Idąc dalej tym tropem myślowym, to także realizacja kolejnego zapisu wspomnianej ustawy określającego jedno z zadań GMINY – cytat: „wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej”. Promocja GMINY jest zawsze skierowana w dwóch kierunkach. Wewnątrz – do Mieszkańców GMINY, oraz na zewnątrz – do Mieszkańców spoza GMINY. Przykład: są Samorządy (w tym Gmina Zamość), które zawierają umowę promocyjną z Katolickim Radiem Zamość. W ramach tej umowy w Radiu emitowane są audycje nagrywane w trakcie różnych gminnych wydarzeń. Prezentowani są Mieszkańcy GMINY. Przez te audycje pokazujemy jacy jesteśmy i komunikujemy otoczeniu, że jest taka Wspólnota Samorządowa. Ale także zachęcamy Mieszkańców Gminy do samorządowej aktywności. Czemu będą służyły kupione balony? Sprostujmy – są to duże balony pompowane powietrzem, ustawiane najczęściej na gruncie podczas wydarzeń gminnych lub zewnętrznych. Gmina przez wiele lat wykorzystywała jeden balon tego typu, ale jego czas już minął – materiał sparciał, a pompka elektryczna się zużyła. Balon to świetny nośnik do promowania znaków GMINY ZAMOŚĆ wszędzie tam, gdzie będziemy obecni w sferze publicznej – np. przy scenie na Rynku Miasta Zamościa, gdy będziemy brać udział w przedsięwzięciach tam realizowanych. Kolejny przykład: na mecie lub starcie (a może premii) wyścigu kolarskiego po drogach Gminy Zamość. Te balony będą służyły nam kilka lat, a więc ich zakup to realizacja zadań nie tylko 2020 roku. Teraz mamy jubileuszowy rok 30-lecia samorządów gminnych – należy więc promować samorządową ideę w naszej Gminie w tym wyjątkowym dla wszystkich polskich Gmin roku.

 

PYTANIE 5:

Wnioskuję o oznaczenie wszystkich samochodów będących na stanie GZOK Gminy Zamość logiem Gminy Zamość oraz napisem GZOK Gminy Zamość. Będzie to element promocji Gminy oraz Mieszkańcy będą mogli zobaczyć jak wykorzystywane są samochody gminne i do jakich celów.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
W dniu 16.03.2020 r. Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość zamówił wykonanie naklejek celem oznakowania posiadanych pojazdów (17 szt.). Naklejki zawierają herb Gminy Zamość oraz napis o treści „Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość” wraz z adresem siedziby i numerem telefonu kontaktowego. Dalsze działania w tym temacie zostaną przeprowadzone po realizacji zamówienia.

 

Inny Mieszkaniec Gminy Zamość poruszył następujące problemy i zagadnienia:

 

PYTANIE 1:
Poruszył negatywne zachowanie kierowców na drodze powiatowej w m. Mokre. Zgłosił wniosek w sprawie podjęcia natychmiastowych działań celem wyeliminowania negatywnych zachowań na drodze powiatowej w Mokrem. Cytat: „Co z tego, że jest chodnik, jak się dzieci boją chodnikiem chodzić do szkoły i trzeba je dowozić. Regularnie co tydzień zdarzają się wypadki.” Poinformował, że 11 stycznia oraz 13 lutego 2020 roku złożył do Pani Radnej Beaty Wichorowskiej wnioski o reakcje w ramach obowiązków pełnionych przez Panią Radną. Do chwili obecnej nie uzyskał odpowiedzi, a efektów poprawy na drodze nie widać.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Odpowiedzi udzieliłem już na sesji Rady Gminy. Pani Radna jest na zwolnieniu lekarskim. Dzwoniła do mnie w tej sprawie oraz do Radnego Rady Powiatu, Pana Konrada Dziuby. Przypomnę, że jest to droga powiatowa, a więc to Powiat może podejmować stosowne działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu na drodze. Przed sesją Rady Gminy Pan Konrad Dziuba kontaktował się w tej sprawie z Zarządem dróg Powiatowych. W dniu 16.03.2020 roku Gminny Zakład Obsługi Komunalnej przekazał oficjalnie przedmiotową sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu z prośbą o zaplanowanie i podjęcie określonego zakresu koniecznych prac na przedmiotowym odcinku drogi, zgodnie z posiadanymi przez zarządcę kompetencjami.

 

PYTANIE 2:
W dniu 17 lutego Zarząd Województwa Lubelskiego poinformował o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu gospodarka wodno- ściekowa w ramach poddziałania wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czy jest możliwość zgłoszenia do konkursu budowy kanalizacji w m. Mokre? Mieszkaniec przypomniał, że kilka lat temu udało się zebrać 30 podpisów od osób zainteresowanych budową kanalizacji.

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Ogłoszono konkurs Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na dotacje dla realizacji zadań typu „Gospodarka wodno – ściekowa”. Nabór wniosków w okresie od 16.03.2020 r. do 16.04.2020 r. Wysokość środków przeznaczona na konkurs – 18 917 347,54 euro (około 79 000 000 zł). Składane wnioski musza zawierać pełną dokumentację z wszelkimi niezbędnymi pozwoleniami, stąd też nie można złożyć w konkursie wniosku dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w m. Mokre. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ma dużo ograniczeń – np. w tym naborze konkursowym Gmina Zamość może ubiegać się tylko o około 800 000 zł. A więc to niewielka kwota. Kryteria oceny wniosków w konkursach tego programu Gminy tak duże jak Nasza stawiają w gorszej sytuacji. Co w przyszłości z budową kanalizacji sanitarnej w m. Mokre? Szansą mogą być ewentualne dotacje unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mam nadzieję, że program ten będzie dostępny w unijnej perspektywie 2021-2027. Jest on zarządzany centralnie z Warszawy i przeznaczony dla obszarów włączonych w utworzone w tym celu Aglomeracje. Mokre jest w granicach Aglomeracji Zamojskiej. Czy warto rozpoczynać temat – opracowanie projektu budowlanego i pozyskanie właściwych prawnych pozwoleń? W ubiegłym roku byłem bliski takiej decyzji. Sytuacja budżetowa 2020 roku, jaka wytworzyła się w październiku, zatrzymała tego typu perspektywiczne planowanie. Nie napawa optymizmem w tym zakresie to, co dzieje się obecnie w Polsce i Europie – sytuacja zagrożenia epidemicznego. Nie wiemy, jaki będzie tego skutek dla gminnych finansów i unijnych programów. Uważam, że z odpowiedzialnym planowaniem inwestycyjnym na kolejne lata trzeba poczekać do listopada. Wcześniej przydałaby się wiedza o tym, jakie w tym zakresie jest zainteresowanie Mieszkańców Mokrego. Przypominam, że z publicznych środków budżetu Gminy i programów unijnych można budować tylko główną sieć kanalizacji sanitarnej. Czy Mieszkańcy będą chcieli budować przyłącza? Rozliczenie się z efektów unijnej dotacji jest wymagane – efektem są przyłącza, a nie sieć główna. Unijne pieniądze są bardzo trudne.

 

PYTANIE 3:
Mieszkaniec wyraził entuzjazm, dotyczący nowo powstałej inwestycji, tj. altanki z grillem, ławeczkami, chodniczkiem w m. Mokre. Super inwestycja warta swojej ceny. Czy z tego obiektu mogą korzystać wszyscy Mieszkańcy na równych prawach?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Obiekt ten powstał przy trasie ścieżki rowerowej po to, aby korzystali z niego nie tylko wszyscy Mieszkańcy Mokrego, ale także entuzjaści jazdy rowerami. Zadanie zrealizowane zostało z dotacji unijnej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – części zarządzanej przez Lokalną Grupę Działania Nasze Roztocze. Gmina Zamość jest członkiem tego Stowarzyszenia.

 

PYTANIE 4:
Mieszkaniec poruszył temat kosztownych, mało przydatnych, siłowni zewnętrznych, które tak licznie powstają na terenie naszej Gminy. Czy nie lepiej zamiast tych inwestycji byłoby rozważyć budowę siłowni wewnętrznej wraz zakupem sprzętu profesjonalnego, z której można byłoby korzystać przez cały rok?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Siłownie zewnętrzne w Gminie Zamość powstały wskutek decyzji Mieszkańców poszczególnych Sołectw o przeznaczeniu środków Funduszu Sołeckiego. Osobiście uważam, że są one potrzebne. Trzeba tylko z nich korzystać. Zimy w obecnych warunkach nie są zbyt uciążliwe więc ten okres nie jest przeszkodą dla ćwiczących. Dodatkowa dawka ruchu na świeżym powietrzu to dzisiaj skarb dla naszego zdrowia.

 

PYTANIE 5:

Mieszkaniec zwrócił uwagę na peron przystankowy w m. Mokre – przystanek Mokre 3. Czy byłaby możliwość wymiany płyt ażurowych, którymi peron jest wyłożony na bardziej bezpieczne i estetyczne?

Odpowiedź Wójta Gminy Zamość:
Zarządcą przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 3249L jest Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r, poz. 2068 z późn. zmianami) – art. 20 „Do zarządcy drogi należy w szczególności: utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą”. W związku z powyższym w dniu 16.03.2020 roku Gminny Zakład Obsługi Komunalnej przekazał przedmiotową sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych w Zamościu z prośbą o zaplanowanie i podjęcie określonego zakresu koniecznych prac na przedmiotowym odcinku drogi, zgodnie z posiadanymi przez zarządcę kompetencjami.

Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość
18.03.2020 r.