Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia w 2020 roku

581
Szczegóły