Odpowiedź na zapytanie Radnego Jacka Adamczuka

282

SAO.0003.31.2020
Zamość, dnia 09.12.2020 r.

Pan
Jacek Adamczuk
Radny Rady Gminy Zamość

W odpowiedzi na złożone przez Pana zapytanie w trakcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Zamość w dniu 26 listopada 2020 roku dotyczący planowanego przedsięwzięcia budowy drogi ekspresowej S17 na terenie miejscowości Sitaniec informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w/w zadanie pozostaje w całości w kompetencji Skarbu Państwa reprezentowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Konsultacje społeczne w zakresie projektowanej trasy ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne – część 3 – odcinek realizacyjny nr 5: węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła, o długości ok. 12,0 km, mającego przebieg na terenie sołectw: Sitaniec, Sitaniec-Kolonia, Borowina Sitaniecka, Łapiguz, Szopinek. zostały zakończone w dniu 13.04.2020 r. natomiast dla części 3 – docinek realizacyjny nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km, mającego przebieg na terenie Sołectwa Jatutów w dniu 17.04.2020 r. Raport z działań informacyjnych w tych tematach został zamieszczony w lipcu bieżącego roku m.in. na stronie internetowej Urzędu Gminy Zamość pod adresem: https://gminazamosc.pl/2020/raport-z-dzialan-informacyjnych-budowa-drogi-ekspresowej-s17-piaski-hrebenne/. W miesiącach sierpień – wrzesień 2020 roku, Samorząd Gminy Zamość w obu przypadkach również zajął w formie pisemnej stanowisko w zakresie proponowanych wariantów przebiegu trasy i rozwiązań projektowych. Na terenie Sołectwa Sitaniec uwagi dotyczyły zapewnienie dodatkowego połączenia projektowanych równoległych dróg dojazdowych (serwisowych) na odcinku od węzła „Zamość Sitaniec” do drogi gminnej nr 110379L. Powyższe usprawniłoby dojazd do nieruchomości zlokalizowanych po północnej stronie projektowanej trasy S17.
W dniu 30.11.2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące planowanego odcinka realizacyjnego nr 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła — węzeł „Zamość Sitaniec” („Sitaniec”) wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km. Główna trasa na terenie Gminy Zamość ma przebieg w Sołectwie Sitaniec, przy czym sam węzeł „Zamość Sitaniec” zlokalizowany jest na terenie Gminy Stary Zamość. W tym przypadku Gmina Zamość również wniosła pisemne uwagi i dotyczyły one przebudowywanego układu drogowego (droga dojazdowa do węzła od strony miasta Zamość) na terenie Sołectwa Sitaniec – Wolica w zakresie zachowania połączenia komunikacyjnego z drogą gminną nr 112237L (droga stanowiąca m.in. główne połączenie drogi krajowej nr 17 z drogą gminną nr 112216L w miejscowości Chomęciska Duże). Na chwilę obecną nie uzyskano odpowiedzi w tym temacie.
Informuje ponadto, że wszelkie materiały i informacje udostępniane przez Inwestora, w w/w sprawach są na bieżąco zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Zamość pod adresem: https://gminazamosc.pl/ w stosownych zakładkach.

Wójt
Ryszard Gliwiński

Otrzymują:
1. Adresat;
2. A/a.