Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 16.03.2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert wyboru w 2020 r. realizatora/ów „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość”

691

Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość z dnia 16.03.2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert wyboru w 2020r. realizatora/ów „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość”
Na podstawie art. 48 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019. 1373.. z późn. zm.) działając w wykonaniu Uchwały Nr XLIV/427/18 Rady Gminy Zamość z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość ” Wójt Gminy Zamość unieważnia konkurs ofert wyboru w 2020r. realizatora/ów ,,Programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Zamość ” ponieważ nie złożono żadnej oferty.