XVI Konkurs Zdobywcy ścieżki Rowerowej Gminy Zamość 2019

631

Już po raz szesnasty miłośnicy jazdy rowerowej mogą poznawać najpiękniejsze zakątki gminy Zamość uczestnicząc w dorocznym, sezonowym konkursie „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”. Konkurs polega na przejechaniu 40,5-kilometrowej trasy rowerowej w południowych terenach Gminy i odnalezieniu umieszczonych na trasie punktów kontrolnych. Pobyt na punktach odznaczany jest przy pomocy specjalnych dziurkaczy na karcie konkursowej, którą można pobrać poniżej. Spośród wszystkich uczestników, którzy w danym miesiącu oddadzą uzupełnione karty w biurze GOK-u w Urzędzie Gminy w Zamościu ul. Peowiaków 92, losowane będą nagrody w postaci sprzętu turystycznego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat Zdobywcy Ścieżki. Organizatorem konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Zapraszamy!

Karta konkursowa

 


 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla osób korzystających z usług GOK-u)

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z siedzibą w Wysokiem (adres: Wysokie 154, 22-400 Zamość), (dalej: „GOK Gminy Zamość” lub „My”).
 2. GOK Gminy Zamość wyznaczył inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowanie przestrzegania tych przepisów. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, poprzez pocztę elektroniczną pisząc na adres: iod.gok@nullgminazamosc.pl, bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej pisząc na w/w adres GOK Gminy Zamość.
 3. Przekazywane nam dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie Pani/Pana zgody oraz wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych GOK Gminy Zamość, tj.
 • organizacji zajęć cyklicznych, np. zajęć tanecznych, teatralnych, plastycznych, ruchowych, zajęć nauki języków obcych lub klubu seniora i umożliwienia Pani/Panu udziału w tego typu zajęciach;
 • organizacji imprez okolicznościowych np. koncertów, spektakli, wystaw, konkursów, festiwali, warsztatów, szkoleń i umożliwienia Pani/Panu udziału w tego typu imprezie;
 • organizacji wycieczek i wyjazdów okolicznościowych i umożliwienia Pani/Panu udziału w tego typu wycieczce lub wyjeździe;

co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na GOK Gminy Zamość, a wynikających m.in. z przepisów dotyczących obowiązku archiwizacji dokumentacji przez instytucje publiczne, co znajduje swoją podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • a także w innych celach, zgodnych ze wskazanymi powyżej celami pierwotnymi, takich jak np.:
 1. w celu kontaktowania się z osobami korzystającymi z oferty GOK Gminy Zamość;
 2. w celach archiwalnych w interesie publicznym oraz na potrzeby dowodowe;

co jest zgodne z zasadą ograniczenia celu przetwarzania wynikającą z art. 5 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Dostęp do przekazywanych danych osobowych będą mieli przede wszystkim nasi upoważnieni pracownicy. Ponadto, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, którym GOK Gminy Zamość zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), np.:
 • bank prowadzący rachunek GOK Gminy Zamość;
 • firma świadcząca usługi serwisu oprogramowania komputerowego;
 • firma świadcząca usługi hostingu;
 • zewnętrzny informatyk;
 • firma świadcząca usługi utrzymania infrastruktury IT, serwisu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 • dostawca usług i systemów informatycznych;
 • podmioty telekomunikacyjne;
 • firma ubezpieczeniowa;
 • Urząd Gminy Zamość;
 • organy publiczne w uzasadnionych przypadkach.
 • firma transportowa zapewniająca transport uczestników wycieczki lub wyjazdu;
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego państwa trzeciego (tj. państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.
 2. Przekazywane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały one zebrane. Przede wszystkim więc, dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres w jakim będzie obowiązywała Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Po tym czasie dane osobowe mogą być przez nas przechowywane nadal m.in.:
 • przez okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń, określone w przepisach prawa;
 • przez okresy archiwizacji dokumentów i danych wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 • przez okresy, w których może być koniecznym udokumentowanie zrealizowania obowiązków prawnych w zakresie ochrony danych osobowych w trakcie ewentualnych kontroli organów publicznych.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
 • żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą, w przypadkach, gdy przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 • przenoszenia danych.
 1. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody uniemożliwi jednak dalsze korzystanie z oferty usług GOK Gminy Zamość. Jednocześnie, cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 2. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).
 3. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania z oferty usług GOK Gminy Zamość. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości Pani/Pana udziału w zajęciach cyklicznych / w organizowanej imprezie okolicznościowej / w organizowanej wycieczce lub wyjeździe okolicznościowym.
 4. Przekazywane dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.