Urząd Gminy Zamość poszukuje osoby lub firmy zewnętrznej do współpracy przy projekcie pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic”

378

Zamość, dnia 07.11.2019 r.

O G Ł O S Z E N I E

                Urząd Gminy Zamość poszukuje osoby lub firmy zewnętrznej do współpracy przy projekcie pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Cel tematyczny: DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego, Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Możliwość zatrudnienia na umowę zastępstwo lub umowę zlecenie.

Projekt pn. „RoweLove Roztocze –razem pomimo granic” jest projektem partnerskim realizowanym przez 6 Partnerów – 3 z Polski (Gmina Zamość – pełniąca funkcję Beneficjenta Wiodącego, Województwo Lubelskie i Roztoczański Park Narodowy) oraz 3 z Ukrainy (Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpaty – Ukraina”, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej). Każdy z Partnerów w ramach projektu realizuje swoje zadania.

Gmina Zamość w ramach projektu realizuje następujące zadania:

 • budowę Centrum Geoturystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipsko Polesie (roboty budowlane trwają; planowane zakończenie inwestycji kwiecień 2020 r.)
 • zakup wyposażenia Centrum Geoturystycznego w miejscowości Lipsko Polesie,
 • budowę dwóch wież widokowych (roboty budowlane na etapie zakończenia rzeczowego),
 • wytyczenie wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego który stanowi połączenie do Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza (zadanie zrealizowane),
 • wydanie różnego typu publikacji o Roztoczu (otwarte postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy),
 • przygotowanie dokumentu strategicznego,
 • organizację wydarzeń transgranicznych,
 • działania polegające na promocji projektu.

Okres realizacji projektu – od 1 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2021 r.

Do obowiązków zatrudnionej osoby lub firmy zewnętrznej należeć będzie:

 • kompleksowa realizacja zadań realizowanych przez Gminę Zamość w ramach projektu
 • koordynacja realizacji projektu przez Gminę Zamość i wszystkich Partnerów Projektu
 • sporządzanie w języku polskim i angielskim raportów z realizacji projektu (info-promo report, raporty okresowe, raport pośredni, raport końcowy wraz z raportami finansowymi sporządzanymi razem z audytorem projektu) wymaganych przez Instytucję Zarządzającą i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu
 • koordynacja i aktualizacja budżetu gminy w zakresie projektu
 • współpraca i kontakty robocze z pracownikami Instytucji Zarządzającej i Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu oraz ze wszystkimi Partnerami Projektu
 • udział w kontrolach i audytach projektu przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą
  i Wspólny Sekretariat Techniczny Programu oraz przez audytora projektu

Wymagania:

 • znajomość języka angielskiego, ze względu na angielskojęzyczną obsługę projektu w Instytucji Zarządzającej
  i Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu
 • mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych
 • znajomość wytycznych i zasad realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W przypadku zainteresowania niniejszym ogłoszeniem, proszę się kontaktować z Panią Agnieszką Cholewińską, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gminy i Inwestycji w pokoju nr 19, II piętro, Urząd Gminy Zamość lub pod numerem telefonu 84 639 29 59 wew. 46 lub e-mail: inwestycje@nullzamosc.org.pl.