Trzy drogi z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych

458

W dniu 27 września 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, z kontrasygnatą Skarbnik Gminy Marii Zajączkowskiej, podpisał z Wojewodą Lubelskim umowy w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w Szopinku,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w Pniówku,
  • Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w Płoskiem.

Wnioski o dofinansowanie w/w zadań zostały złożone 12 kwietnia 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, a 3 września 2019 r. Wojewoda ogłosił listę zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, osobno na drogi gminne i powiatowe, w podziale na listę podstawową i rezerwową. Wszystkie wnioski złożone przez Gminę Zamość, znalazły się na liście podstawowej na miejscach: nr 159 – droga w Płoskiem, nr 181 – droga w Pniówku i nr 183 – droga w Szopinku. Wszystkich wniosków złożonych w naborze w kwietniu br. wpłynęło do Wojewody 387, z czego 312 dotyczyło dróg gminnych, w tym na listę podstawową wpisano 298.
Przebudowa drogi gminnej nr 110381L w Szopinku dotyczy odcinka o długości 641,54 m. Planuje się tu m.in. poszerzenie obecnej jezdni do 5,5 m z jednoczesnym jej wzmocnieniem oraz przebudowę istniejących zjazdów. Wg złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy tej drogi w Szopinku, koszt realizacji tego zadania to 445 987,03 zł brutto, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ma wynieść 312 190 zł (tj. 70% całości kosztów kwalifikowanych). Pozostałą część kosztów poniesie Gmina Zamość.
Przebudowa drogi gminnej nr 110386L w Pniówku dotyczy odcinka o długości 803 m. Tu też jezdnia ma być poszerzona do 5,5 m i wzmocniona. Remont obejmie również przebudowę zjazdów i dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi nr 110448L i 112227L, a także wykonanie zjazdów z kostki brukowej, z betonu asfaltowego i ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wg złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy tej drogi w Pniówku, koszt realizacji zadania to 657 460,95 zł brutto, z czego 428 519 zł (tj. 70% całości kosztów kwalifikowanych) pokryje Fundusz Dróg Samorządowych. Reszta będzie pochodziła z budżetu Gminy Zamość.
Przebudowa drogi gminnej nr 110422L w Płoskiem obejmie odcinek 800 m, którego nawierzchnia ma być poszerzona do 5,5 m i wzmocniona. Ponadto, zostaną wykonane zjazdy o nawierzchni twardej z kostki brukowej, z betonu asfaltowego i ulepszone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Wg zapisów, ujętych we wniosku o dofinansowanie tej inwestycji drogowej w Płoskiem, ma ona kosztować 496 060,07 zł brutto, ale 70% tej kwoty pokryją środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 347 242 zł. Pozostałą część kosztów pokryje Gmina Zamość z własnego budżetu.
Planowany termin realizacji w/w zadań obejmuje okres od listopada 2019 r. do czerwca 2020 r. Obecnie trwa ogłoszone przez Gminę postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy tych trzech zadań. Oferty można składać do 9 października 2019 r.

UGZ: Klaudia Galant + Red.JK