Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka

455

Dobiega końca termomodernizacja budynków czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Zamość. Prace budowlane przy szkołach w miejscowościach Mokre i Lipsko zostały zakończone już w lutym 2019 r. Natomiast w miejscowościach Pniówek i Borowina Sitaniecka planowany termin zakończenia robót remontowych to wrzesień 2019 r.
Termomodernizacja szkół podstawowych odbywa się w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – SP Mokre, SP Pniówek, SP Lipsko, SP Borowina Sitaniecka”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.
Celem głównym projektu jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i zastosowanie systemów energii odnawialnej, które w znacznym stopniu ograniczą utraty ciepła w tych budynkach oraz zredukują zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Inwestycja obejmuje m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu, wymianę okien, wymianę drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę oświetlenia na energooszczędne LED i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.
Dzięki realizacji projektu poprawiono stan techniczny instalacji grzewczych centralnego ogrzewania – wcześniejszy brak nowoczesnych systemów grzewczych powodował zanieczyszczenie środowiska. Zostaną zniwelowane straty ciepła wynikające z nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych. Zostanie zlikwidowany nieodpowiedni opór ciepła z przegród zewnętrznych oraz zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie wynikające z napływu zimnego powietrza z wentylacji.
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, dofinansowanie środkami unijnymi wynosi 2 668 338,49 zł, zaś całkowita wartość projektu to 4 799 821,45 zł.
Roboty budowlane w ramach projektu trwają od maja 2018 roku i zakończą się we wrześniu 2019 roku.

UGZ