Na sesjach w dniach 30 października i 28 listopada br. Rada Gminy Zamość zdecydowała o stawkach podatków lokalnych, jakie obowiązywać będą w 2020 roku. Są one nieco wyższe od dotychczasowych, obowiązujących od 2016 roku, czyli przez ostatnie 4 lata.

W ciągu ostatnich 4 lat wiele się zmieniło wokół nas, także w przestrzeni samorządowego gospodarowania. Mam nadzieję, że poniższe zestawienia pozwolą szerzej spojrzeć na decyzje Wójta i Rady Gminy. Wszystko ma swoje skutki, także w zakresie stanowienia podatków. Obniżenie ich stawek w stosunku do maksymalnie możliwych, to nie tylko niższe własne dochody budżetowe, ale także obniżenie subwencji wyrównawczej przekazywanej Gminie Zamość przez Ministra Finansów.
Ważny dla gminnego budżetu wniosek z analizy Tabeli nr 1 obrazują dane w wierszu nr 4. Obecna gminna stawka podatku rolnego obowiązuje od 2016 roku. Wówczas stanowiła ona 70,69% możliwej do uchwalenia stawki maksymalnej. Podatek rolny 2020 r. wzrósł o 5 zł (100 zł) lub 10 zł (200 zł) z jednego hektara (wiersze nr 6 i 9 w Tabeli nr 1). W stosunku do maksymalnego jest to 68,43%. Mamy więc spadek ponad 2% w relacji do 2016 roku. To niewątpliwie ma negatywny wpływ na dochody, które otrzymujemy z budżetu Państwa. Żeby utrzymać relacje z 2016 r., podatek rolny w Gminie Zamość powinien być ustalony na poziomie 103 zł z hektara przeliczeniowego.
Zestawienie Tabeli nr 2 wskazuje na znaczący udział w dochodach Gminy Zamość podatków płaconych przez Osoby i Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Tutaj procentowy udział gminnych stawek w stawkach możliwie maksymalnych jest zupełnie inny niż przy podatku rolnym (wiersze 4,8,12 w Tab. 2), chociaż w przypadku budynków też jest spadek w stosunku do roku 2016 (wiersz 12 w Tab. 2). Wciąż nie mamy w Gminie Zamość podatku od budynków mieszkalnych, a stawki podatku od pozostałych budynków to tylko 52,80% możliwych. To w znaczący sposób obniża nam otrzymywaną z budżetu Państwa subwencję wyrównawczą. Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień obrazuje zestawienie w Tabeli nr 3. Zawarte tam informacje dotyczące 2019 roku są oficjalnymi i obejmują tylko trzy kwartały roku. Natomiast Informacje dotyczące 2020 roku są oczywiście prognozą.
Przekazywana z budżetu Państwa subwencja wyrównawcza uzależniona jest od dochodów podatkowych osiągniętych przez Gminę. Do dochodów tych wlicza się skutki obniżenia górnych stawek podatków, ulg i zwolnień. Większe dochody podatkowe to mniejsza subwencja wyrównawcza. Większa różnica pomiędzy stawkami przyjętymi w Gminie, a stawkami maksymalnie możliwymi skutkuje mniejszą subwencją wyrównawczą. Sytuację w Gminie Zamość obrazuje zestawienie w Tabeli nr 4.
Warta zauważenia jest informacja zawarta w wierszu nr 9 Tabeli nr 4 – jest to dochód podatkowy Gminy Zamość w przeliczeniu na jednego Mieszkańca – zwiększony o skutki zmniejszenia stawek podatkowych. W 2015 roku tak wyliczony dochód stanowił 66,99% dochodu wyliczonego na Mieszkańca w skali Kraju. W 2018 roku było to już tylko 64%. Statystyka ta nie pozwala być dużym optymistą. Wiersz nr 10 (Tab. 4) pokazuje stały wzrost subwencji wyrównawczej, ale także huśtawkę relacji tego wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Stąd zawsze problem z perspektywicznym planowaniem budżetowym. Tym bardziej, że wiersz nr 11 (Tab. 4) wskazuje nasze duże uzależnienie od poziomu subwencji wyrównawczej – to aż 12-15% dochodów bieżących własnych Gminy.
Szczegółowe informacje o stawkach podatków 2020 roku w Gminie Zamość są na https://ugzamosc.bip.lubelskie.pl/. Tam też opublikowano stawki podatku od środków transportowych. Wszystkim Płatnikom podatków lokalnych dziękuję za to, że dzięki Wam możemy zmieniać sołectwa Gminy Zamość. Życzę radosnych Świąt Bożego Narodzenia i obfitego we wszelkie dobro Nowego 2020 Roku.

/Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, 11.12.2019 r./

Zobacz tabele