„RoweLove…” – z wizytą na Ukrainie

665

Trwa realizacja projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Projekt ma aż 6 Partnerów, w tym 3 ukraińskich i 3 polskich, ale podmiotem wiodącym jest Gmina Zamość. Jednym z wydarzeń transgranicznych, realizowanych przez stronę ukraińską była konferencja nt. Roztocza, która miała miejsce we Lwowie, z udziałem Delegacji Gminy Zamość.

Gmina Zamość wraz z 5 Partnerami, w tym 3 z Ukrainy, realizuje projekt pn. „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Cel tematyczny: DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego. Priorytet: 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego. Projekt jest realizowany przez trzech polskich Partnerów, tj. Gminę Zamość (pełniącą funkcję Beneficjenta Wiodącego), Województwo Lubelskie i Roztoczański Park Narodowy, a także trzech Partnerów ukraińskich: Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Stowarzyszenie Samorządów “Euroregion Karpaty–Ukraina”, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Każdy Partner w ramach projektu ma do zrealizowania szereg zadań, zarówno tych o charakterze infrastrukturalnym, jak i tych o charakterze „miękkim”. Niewątpliwie należy do nich organizacja wszelkiego rodzaju wydarzeń transgranicznych. Na jedno z nich, a mianowicie na konferencję pn. „Rola i znaczenie personelu w upowszechnianiu i promowaniu walorów przyrodniczych i dziedzictwa przyrodniczego Roztocza” Gmina Zamość przyjęła zaproszenie od jednego z Partnerów Projektu – Departamentu Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Konferencja odbyła się dnia 30.08.2019 r. we Lwowie na Ukrainie. Gminna delegacja liczyła 10 osób z Wójtem Ryszardem Gliwińskim na czele. Celem konferencji była ocena nowoczesnego stanu i perspektyw w kwestii promocji walorów naturalnych i dziedzictwa naturalnego Roztocza oraz dyskusja nad nowymi pomysłami przy ochronie tego dziedzictwa. W konferencji wzięło udział łącznie około 60 osób, reprezentujących wszystkich sześciu Partnerów. Podczas konferencji głos zabrał Wójt Gminy Zamość, Ryszard Gliwiński, który podkreślił istotną rolę realizacji projektu dla Roztocza. Wśród mówców istotne tematy poruszyli również Halyna Lytvyn – dyrektor Stowarzyszenia Samorządów “Euroregion Karpaty–Ukraina” oraz Tadeusz Grabowski – z-ca dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego. Korzystając z pobytu we Lwowie delegacja Gminy Zamość odwiedziła siedzibę Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego w Iwano-Frankowe, w której znajduje się muzeum z eksponatami zebranymi na terenie Parku. Oglądano także budowę Centrum Ekologicznego w Wereszycy, które powstaje w ramach w/w projektu jako jedno z zadań Jaworowskiego Parku. Gminnej delegacji towarzyszył także Mer Gminy Iwano-Frankowe (dawny Janów w II RP), Iwan Semeriak; od wielu lat obie Gminy związane są umową partnerską. Mimo napiętego programu wizyty, nie mogło oczywiście zabraknąć czasu na zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego, w tym kwatery Orląt Lwowskich, a zwiedzanie Starego Miasta i Opery Lwowskiej odbyło się niestety w tempie ekspresowym.
Warto dodać, że na terenie Gminy Zamość w ramach w/w projektu trwają działania w celu powstania Centrum Geoturystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipsko Polesie i zakupem wyposażenia obiektu. Powstaną również dwie wieże widokowe, a na potrzeby turystyki rowerowej zostaną wytyczone i oznakowane szlaki, połączone z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza, wraz z montażem czujników ruchu turystycznego. Pochodną tego będzie jeszcze wydanie różnego rodzaju publikacji, przygotowanie dokumentu strategicznego, organizacja wydarzeń transgranicznych oraz działania polegające na promocji projektu. Całkowita kwota dofinansowania dla projektu na terenie Gminy Zamość wynosi 846 907,39 euro (ok. 3,6 mln zł).
UGZ: Klaudia Galant, GOK: Krzysztof Czerwieniec i JK

Red.: Na okładce zdjęcie z pomnikiem na polskim cmentarzu we Lwowie, wykonane podczas wyżej opisanej wizyty.