Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych

1116

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 2010.) każda nieruchomość, której podłączenie z przyczyn technicznych do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe, musi być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone ponad poziom terenu.
Ustawa zobowiązuje właścicieli nieruchomości do wykorzystywania tych urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz do tego, aby zgromadzone tam nieczystości były usuwane w sposób zgodny z przepisami. Dotyczy to w szczególności regularnego ich opróżniania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zamość na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zamość znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zamość w zakładce Przydatne/Gospodarka Odpadami Komunalnymi – https://gminazamosc.pl/gospodarka-odpadami/.
Jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy
właściciele nieruchomości obowiązani są do udokumentowania, że korzystają z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych przez okazanie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego odpowiednie zezwolenie oraz dowodów płacenia za takie usługi.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym. Inny sposób pozbywania się tych nieczystości stanowi zagrożenie dla środowiska i może grozić nałożeniem mandatu lub kary grzywny. Pamiętajmy: należy regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych, a w przypadku możliwości technicznej przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej. UGZ