Objazd po gminnych drogach Komisji Rozwoju Gminy i Budżetu

566

W dniu 4 czerwca 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rozwoju Gminny i Budżetu Rady Gminy Zamość. W pracach komisji uczestniczył Wójt Gminy, który w terenie zapoznawał radnych ze stanem technicznym dróg. Celem spotkania było rozeznanie członków komisji w realnym stanie dróg gminnych. Szczególną uwagę zwracano na drogi, które ze względu na swe położenie i znaczenie, mogłyby być brane pod uwagę w konkursach na dotacje rządowe ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Niestety, przeważająca część dróg osiedlowych, na których istnieją pilne potrzeby poprawy stanu nawierzchni, nie kwalifikuje się do dofinansowania z tego Funduszu, ponieważ drogi te nie spełniają wyśrubowanych wymogów programu rządowego. Rada Gminy w ramach swoich kompetencji będzie ustalała, które z dróg w pierwszej kolejności będą poddawane remontom i modernizacjom. Dlatego niezbędny był przegląd sieci dróg w 35 sołectwach i pokonanie ponad 100 km, aby radni Komisji Rozwoju i Budżetu mogli w sposób naoczny zapoznać się z potrzebami w całej Gminie. Wypracowane wnioski z pracy komisji w terenie będą miały wpływ na aktualizację Gminnego Programu Budowy Nawierzchni Dróg Lokalnych na najbliższe lata.

UGZ