Mamy TO !!!

2334

Dziewięć gminnych szkół dostanie nowoczesny sprzęt komputerowy i dydaktyczny w ilości aż 322(!) urządzeń. Gmina Zamość z sukcesem wykonała mozolną i długotrwałą batalię przetargową, którą trzeba było powtarzać aż trzy razy, ale UDAŁO SIĘ!

Po bardzo długich formalnościach spowodowanych skomplikowaną procedurą przetargową, wynikającą ze specyfiki przetargu, w dniu 27.05.2019 r. podpisano w końcu umowę na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość.
Wprawdzie umowa pomiędzy Gminą Zamość, a Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach Gminy Zamość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 została zawarta w dniu 31.10.2017 r., to jednak udało się szybko zrealizować jedynie część projektu, dotyczącą wyposażenia szkół w pracownie przyrodnicze. Niestety, procedura przetargowa na sprzęt komputerowy musiała być wielokrotnie powtarzana. Specyfika zamawianego sprzętu była bardzo szczegółowo sprawdzana w każdej ofercie i to spowodowało konieczność unieważniania i przeprowadzania kolejnych przetargów – w sumie przeprowadzono ich aż 3. Tym bardziej cieszy fakt, że w końcu udało się pokonać trudności i podpisać umowę. Trzeba dodać, że jej podpisanie było poprzedzone wydaniem wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą, po rozpoznaniu odwołania na postępowanie przetargowe, wniesionego przez jednego z oferentów. KIO jednak podtrzymała rozstrzygniecie postępowania i oddaliła to odwołanie.
Warto tu podkreślić trudną pracę i końcowy sukces osób przygotowujących i przeprowadzających przetarg – szczególne wyrazy uznania należą się m.in. Jadwidze Adamczyk – Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Aleksandrze Tokarz – inspektor Wydziału Inwestycji i Rozwoju Gminy, Arturowi Szpinda z GZOK Gminy Zamość oraz nauczycielowi Markowi Budzyńskiemu ze Szkoły Podstawowej w Żdanowie.
Wyposażenie placówek w nowy sprzęt dokona się najprawdopodobniej do 26.06.2019 r.
Więcej informacji na temat efektów projektu w załączniku.

UGZ: KD

Załącznik