Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2019

214

Wielki Konkurs “Kartki Bożonarodzeniowe Gminy Zamość 2019” pod patronatem Wójta Gminy Zamość.

 • Organizator: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
 • Konkurs jest skierowany do mieszkańców Gminy Zamość oraz dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek oświatowych zlokalizowanych na jej terenie.
 • Kategorie: Uczestnicy zgłaszają swój udział w jednej z sześciu kategorii:
  • dzieci w wieku do 5 lat oraz klasa 0 szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  • uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół średnich,
  • „open” – osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia),
  • rodzinna – kartkę wykonuje i zgłasza wspólnie jedna rodzina.
 • Elementy obowiązkowe w pracach: projekt kartki/pocztówki powinien być zainspirowany krajobrazem, architekturą bądź kulturą Gminy Zamość; powinien przedstawiać miejsce lub element, związany z Gminą Zamość (np. herb lub flagę), ukazany w tematyce bożonarodzeniowej.
 • Cele konkursu:
  • wspieranie idei samorządowej i budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców Gminy Zamość,
  • aktywizacja mieszkańców Gminy Zamość do współtworzenia jej pozytywnego wizerunku,
  • promocja Gminy Zamość,
  • utrwalanie tradycji przekazywania sobie nawzajem kartek bożonarodzeniowych.
  • wyłonienie najpiękniejszych pocztówek bożonarodzeniowych Gminy Zamość,
  • promowanie twórczości kulturalnej mieszkańców Gminy Zamość.
 • Zasady zgłaszania prac:
 • każdy uczestnik może zgłosić tylko 1 projekt pocztówki/kartki w odpowiedniej kategorii,
 • projekt może być wykonany dowolną techniką, maksymalnie w formacie A4,
 • każdy zgłoszony projekt powinien być opisany na odwrocie:
  • w przypadku zgłoszenia indywidualnego – należy wpisać imię i nazwisko autora, wiek, adres domowy i numer telefonu;
  • w przypadku zgłoszenia przez szkołę opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i szkołę, do której uczęszcza autor, a także imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu,
  • projekt/praca plastyczna w kategorii VI, rodzinnej, powinien być opisany na odwrocie w następujący sposób: wpisać imiona i nazwiska członków rodziny (autorów), adres, numer telefonu, a w przypadku, gdy pracę wykonują tylko dzieci, obowiązkowo dodatkowo imiona i nazwiska rodziców,
  • prace mogą być składane indywidualnie lub zgłaszane przez dowolną organizację. Opiekun zgłaszający prace wypełnia odpowiednią kartę zgłoszeniową. Wzory kart stanowią załączniki nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego regulaminu.
 • Termin składania prac konkursowych mija 26 listopada 2019 r. (wtorek). Zgłoszenia przyjmują dwa punkty:
  • Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku w godz.: 9.00-16.00.
  • biuro administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość w budynku Urzędu Gminy, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, od poniedziałku do piątku, od 7:30 do 15:30, pokój nr 26.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi przez specjalnie powołaną komisję, której decyzje są ostateczne. Organizator zastrzega sobie prawo wyróżnienia dodatkowych prac. Organizator przyznaje nagrody rzeczowe, wyróżnienia i upominki. Oficjalnymi kartkami Gminy Zamość nie mogą zostać prace autorów, którzy otrzymali tytuł laureata w jednej z poprzednich edycji konkursu zarówno dotyczącej kartek bożonarodzeniowych jak i wielkanocnych. Wyróżnione i nagrodzone prace wezmą udział w wystawie pokonkursowej w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem w terminie od oficjalnego podsumowania konkursu do 15 stycznia 2020 r. Wyróżnione i nagrodzone prace będzie można odebrać przez miesiąc od zakończenia wystawy. Prace nie nagrodzone i nie wyróżnione, które nie zostaną odebrane podczas podsumowania konkursu, będą do odebrania do dnia 15 stycznia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Zamość w Wysokiem 154, 22-400 Zamość.
 • Prawa Organizatora: z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu na Organizatora przechodzą nieodpłatnie prawa majątkowe do prac w zakresie rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie, formie i zasięgu terytorialnym, publikacji w wydawnictwach promujących Gminę Zamość, bez względu na ilość i wielkość nakładu, publikacji w Internecie oraz prawa pokrewne z zastrzeżeniem ujawnienia nazwiska autora w sposób zwyczajowo przyjęty.
 • Prawa autorów:
 • Organizator zobowiązuje się do ponoszenia autorskich praw osobistych, w szczególności do uwidocznienia autorstwa projektów pocztówek/kartek,
  • każdy uczestnik zobowiązany jest do przekazania na piśmie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz zgody na wykorzystanie prac w celach konkursowych, wypełniając odpowiednią kartę zgłoszeniową. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
  • Prace, których autorzy nie dostarczą powyższych zgód, nie zostaną przyjęte na konkurs.
 • Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość oraz na stronie internetowej gminazamosc.pl oraz www.gok.gminazamosc.pl. Maksymalnie 5 prac konkursowych wybranych przez jury stanie się oficjalnymi pocztówkami Gminy Zamość wysyłanymi z życzeniami od Samorządu Gminy Zamość.

Jarosław Kalbarczyk
Dyrektor GOK Gminy Zamość z/s w Wysokiem

Kluzula RODO    Zgłoszenie (osoby nieletnie)    Zgłoszenie (osoby pełnoletnie)    Zgłoszenie (kat. rodzinna)    Zgłoszenie (organizacje)