Jednostki OSP pozyskały dotacje

771

W dniu 9 października 2019 r. w sali konferencyjnej Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu zostały wręczone promesy dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Zamojskiego na zadanie publiczne pt. „Dofinansowanie jednostek OSP w 2019 r.”
Jednostki OSP mogły ubiegać się o dotacje na zadania statutowe, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 31 lipca 2019 r., Oprócz zadań związanych z działaniami ratowniczo- gaśniczymi są to:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu kultury fizycznej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo- kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W uroczystości uczestniczyli: Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Sławomir Zawiślak, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Gałaszkiewicz, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Zamojskiego, Prezesi Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP, Komendanci Gminni OSP, Prezesi, Naczelnicy i przedstawiciele jednostek OSP, funkcjonariusze PSP w Zamościu oraz pracownicy współpracujący z jednostkami OSP w Gminach.

Uroczystego wręczenia promes dokonał st. bryg. Piotr Zmarz Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie. W roku bieżącym na realizację w/w zadań Rząd przeznaczył kwotę 82 mln złotych. Z terenu Powiatu Zamojskiego dotację otrzymały 174 jednostki OSP, w kwocie po 5 000,00 złotych, na łączną kwotę 1 040 000 zł.
Z terenu Gminy Zamość wnioski złożyły wszystkie (dwanaście) Jednostki OSP, wszystkie spełniły wymogi ustawy o ochronie przeciwpożarowej i otrzymały dotacje.
Po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i przyznaniu dotacji dla ponad 14 tys. jednostek OSP do rozdysponowania pozostała jeszcze kwota 10 mln zł, trzy jednostki OSP z terenu Gminy Zamość otrzymały propozycje od Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu o złożenie dodatkowych wniosków na takie same lub inne zadania. Wnioski zostały złożone, jeżeli zostaną rozpatrzone pozytywnie zostanie zrealizowane wspólne przedsięwzięcie.

Na zakończenie spotkania były podziękowania dla Parlamentarzystów za uchwalenie zmian do ustawy, Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej za przyznane środki finansowe na realizację tych zadań, dla Druhów Strażaków za rzetelne i sprawne składanie wniosków, dla pracowników zajmujących się współpracą z jednostkami OSP za pomoc w sporządzaniu wniosków oraz funkcjonariuszy KM PSP w Zamościu i KW PSP w Lublinie za sprawne kompletowanie i przyjmowanie wniosków.

W tym miejscu składam także podziękowanie Prezesom, Wiceprezesom, Skarbnikom i Wszystkim Druhom, którzy zaangażowali się w pozyskanie tych dotacji.

Zdjęcie: Tomasz Bosiak Sekretarz ZOG ZOSP RP w Zamościu
Bożena Kozioł