Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

298

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 przyjmowane są od 1 sierpnia 2019r.

Wnioski należy pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Wnioski wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą być również składane drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r.
Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej oraz przez Pocztę Polską.

Komu przysługuje świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

 • osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna,
 • osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole
  lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiada orzeczenia o niepełnosprawności – bezterminowo,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 800 zł.

Wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Komu nie przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

Dokumenty niezbędne do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny za rok 2018:

 • oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie płaconego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku.

Dokumenty dotyczące utraty bądź uzyskania dochodu:

 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty bądź uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu a także liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany w przypadku uzyskania dochodu po roku 2018,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu w przypadku uzyskania dochodu po roku 2018.

UWAGA!!! Wszystkie dokumenty dołączone do wniosku należy dostarczyć w postaci kopii oraz oryginału do wglądu pracownika przyjmującego wniosek.

WAŻNE !!!
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia za październik nastąpi do 31 października.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

tel.kontaktowy:084-638-52-01

Kierownik GOPS
Kazimierz Seń