Gmina Zamość z wyróżnieniem

1188

Gmina Zamość zajęła 10 miejsce w Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, opracowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz lubelski Urząd Statystyczny.
Ideą rankingu gmin jest wyłonienie i promowanie tych gmin, które wyróżniają się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy Lubelszczyzny z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju danej gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony na podstawie 12 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Wyniki opracowanego Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019 oparte były o dane statystyki publicznej za lata 2016-2018. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Głusk (70,5 pkt), drugie Gmina Puchaczów (60,6 pkt), a trzecie Gmina Jastków (57,5). Gmina Zamość zajęła dziesiątą pozycję z dorobkiem 53,8 pkt i była jedyną gminą w zestawieniu, leżącą w Powiecie Zamojskim. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej gali, na której wręczono wyróżnienia zwycięzcom i laureatom z pierwszej dwudziestki wszystkich gmin województwa lubelskiego. Gala miała miejsce 5 grudnia 2019 r. w Janowie Lubelskim. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Wojewody Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

Kategorie*/dane statystyki publicznej za lata 2016-2018, na podstawie których Urząd Statystyczny w Lublinie opracował Ranking Gmin Lubelszczyzny 2019:
1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018).
2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018).
3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2016-2018).
4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2018 r.
5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł, niepodlegające zwrotowi, na finansowanie programów i projektów unijnych, stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2016-2018).
6. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2018 r.
7. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2018 r.
8. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w 2018 r.
9. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2018 r.
10. Średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2016-2018).
11. Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2016-2018).
12. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2018 r.

UGZ