Godziny Otwarcia Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie

694

Godziny Otwarcia Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie od 1 marca do 30 listopada 2019 r.

 1. w dniach od poniedziałku do piątkuw godzinach 800 – 1600  :
  pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Żdanowie  oraz innych szkół z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji;
 2. w dniach od poniedziałku do piątkuw godzinach 1600 – 2200 ,

w soboty i niedziele w godzinach 1400 do 2100 :

obiekt dostępny dla wszystkich, z zastrzeżeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji;

 1. w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) w dniach:
 • od poniedziałku do piątku – w godzinach 1500  – 2200 ,
 • w soboty i niedziele – w godzinach 1400  – 2100 .

UWAGA! W 2019 r. ORLIK będzie nieczynny w dniach:

 • 20-22 kwietnia,
 • 1 listopada.

Harmonogram w punkcie a) ustala dyrekcja Szkoły Podstawowej w Żdanowie, w punkcie b) koordynuje pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość  z/s w Wysokiem, tel. 797384702, oraz opiekunowie obiektu. Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia tylko za zgodą pracownika Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, zarządzającego obiektem, po wcześniejszym uzgodnieniu.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU SPORTOWEGO
MOJE BOISKO  ORLIK 2012” w Żdanowie

 1. Właścicielem kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” w Żdanowie jest Gmina Zamość, a Administratorem Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem.
 2. Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem. Wejście na teren obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
 3. Kompleks jest czynny w następujących terminach:
 4. w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 800 –  1600 : pierwszeństwo korzystania z boisk, po wcześniejszej rezerwacji, mają uczniowie Szkoły Podstawowej w Żdanowie oraz innych szkół z terenu Gminy Zamość,
 5. w okresie wiosenno-jesiennym w miesiącach marzec – listopad:
 • od poniedziałku do piątku – w godz. 1600 –  2200,
 • w soboty i niedziele – w godz. 1400 –  2100,
 1. w okresie wakacyjnym w miesiącach lipiec i sierpień:
 • od poniedziałku do piątku – w godz. 1500 –  2200,
 • w soboty i niedziele – w godz. 1400 –  2100,
  1. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w obrębie godzin udostępniania.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do obiektu w sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych.
  3. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają mieszkańcy Gminy Zamość. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska przez grupy zorganizowane, które uzyskują pierwszeństwo w korzystaniu z obiektu przed użytkownikami indywidualnymi. O fakcie rezerwacji Administrator informuje w formie ogłoszenia. Grupa zorganizowana musi liczyć przynajmniej 10 osób. Rezerwację boisk koordynuje przedstawiciel Administratora, tel. 797384702.
  4. Boiska są ogólnodostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne.
  5. Za rzeczy pozostawione na obiekcie Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt. 11a:
  7. na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego – dotyczy boiska trawiastego.
  8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować  zgodnie z jego przeznaczeniem.
  9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
  10. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;
  11. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.;
  12. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska oraz innego wyposażenia;
  13. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;
  14. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i narkotyków, i innych substancji odurzających;
  15. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;
  16. przeszkadzania w zajęciach lub grze;
  17. zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;
  18. wprowadzania zwierząt;
 1. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia;
 2. przebywania na terenie obiektu po zmroku osobom poniżej 15 roku życia z wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych.
 3. Rozstrzygnięcia, dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 11 korzystania z boisk, podejmuje Administrator, który w zależności od sytuacji może:
 • nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;
 • zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;
 • nakazać opuszczenie terenu boisk;
 • zakazać dalszych wstępów na kompleks.
 1. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 3a:
 2. Administrator kompleksu i szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;
 3. użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 4. prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy, itp.) jest zobowiązany powiadomić Administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego;
 5. osoby niepełnoletnie do lat 7 mogą korzystać z kompleksu boisk jedynie w obecności i pod nadzorem osób dorosłych (rodzic, trener, nauczyciel, itp.),
 6. osoby korzystające z boisk mogą korzystać również z pomieszczeń socjalnych, po zostawieniu dowodu tożsamości u opiekuna obiektu przez osobę odpowiedzialną za grupę. Opiekun grupy zorganizowanej opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą jest odpowiedzialny.
 7. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag Administratora.
 8. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania karno – administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.

Administrator obiektu

TELEFONY ALARMOWE (tel. kom. 112)
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997