Gmina Zamość poszukuje osoby/firmy do sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego

690

Gmina Zamość pilnie poszukuje osoby z uprawnieniami do sporządzenia Programu funkcjonalno – użytkowego dla projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żdanówek”. Projekt planowany jest do realizacji metodą „zaprojektuj – wybuduj”.
Zakres zlecenia będzie obejmował:
– sporządzenie programu funkcjonalno – użytkowego – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
– sporządzenie szacunkowego zestawienia kosztów – zestawienie musi zawierać zakres rzeczowy wraz z miernikami oraz koszty wraz ze wskazaniem ich źródła

Sporządzona dokumentacja jest niezbędna do aplikowania o środki w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w ramach PROW 2014 – 2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.

Osoby/firmy chętne do wykonania zlecenia proszone są o kontakt do dnia 04.06.2018 r. z pracownikiem Urzędu Gminy Zamość p. Grzegorzem Związko, tel. nr 84 639 29 59 wew. 23.