Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Płoskie, Wysokie, Siedliska)

977

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 10 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 900 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach:

I. Płoskie:
1.działka Nr 94/13 o powierzchni 0,1132 ha, cena wywoławcza 7.000,00 zł.,
2.działka Nr 94/14 o powierzchni 0,1164 ha, cena wywoławcza 7.000,00 zł.
Nieruchomości nie posiadają ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość przedmiotowe działki położone są w terenach zabudowy wiejskiej, nieuciążliwych usług komercyjnych, gospodarstw specjalistycznych – tereny w granicach obecnej otuliny RPN.
Przetargi odbyły się – 29 lipca 2016r.,16 września 2016 r., 17 stycznia 2017 r., 24 marca 2017 r.,
28 czerwca 2017 r.

II. Wysokie
3.działka Nr 93/5 o powierzchni 0,0146 ha, cena wywoławcza 5.000,00 zł.
Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami komercyjnymi – tereny zainwestowane i rozwojowe.
Przetarg odbył się 28 czerwca 2017 r.

III. Siedliska
4.działka Nr 340/3 oraz 341/3 o powierzchni 0,6709 ha, cena wywoławcza 55.000,00 zł.
Nieruchomość nie posiada ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość nieruchomość położona jest w terenach zabudowy wiejskiej (zagrodowej i jednorodzinnej)
o charakterze kolonijnym, gospodarstwa specjalistyczne, usługi komercyjne podstawowe, rzemiosła produkcyjnego.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość
nr 85 2030 0045 1110 0000 0230 3780 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 5 października 2017 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony
Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej do wglądu dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty.
Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby przystępujące do przetargu na nabycie nieruchomości rolnych powyżej 0,30 ha powinny spełniać warunki określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego.
Nieruchomości rolne będące przedmiotem sprzedaży zbywane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Zamość, 30 sierpnia 2017 r.