W pla­nie inwe­sty­cyj­nym Gminy był ujęty zjazd z drogi kra­jo­wej nr 74 do drogi osie­dlo­wej dom­ków 1-rodzinnych w m. Płoskie…

2182

Szanowny Panie Wójcie! Ponownie zwracam się z pytaniem zadanym w dniu 26 stycznia 2012 r. licząc, że odpowiedź nie będzie przedrukiem tej sprzed 8-miesięcy. Sza­nowny Panie Wój­cie. w b.r. w pla­nie inwe­sty­cyj­nym Gminy był ujęty zjazd z drogi kra­jo­wej nr 74 do drogi osie­dlo­wej dom­ków 1-rodzinnych w m. Płoskie… 26 stycznia 2012 r. do drogi osie­dlo­wej dom­ków 1-rodzinnych w m. Pło­skie 409,409a… Jak wygląda moż­li­wość jego reali­za­cji obec­nie? Ponadto przy­da­łaby się naprawa bie­żąca tej dróżki. Z wyra­zami sza­cunku Tade­usz, Płoskie.” Pozdrawiam

Witam i dziękuję za e-mail.
Sprawa budowy zjazdu z drogi krajowej nr 74 na drogę wewnętrzną w m. Płoskie ( nr geodezyjny 659/39 i 659/40 ) ma już swoją historię. O sytuacji był Pan informowany, także w formie pisemnej. Po raz pierwszy o określenie warunków wykonania zjazdu wystąpiłem do Oddziału Lubelskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w dniu 24 marca 2010 r. Odpowiedzią na ten wniosek była decyzja GDDGiA z dnia 04 czerwca 2010 r. nr GDDKiA O/LU-Z-3-dp-4251-d74-16a/2010 zezwalająca na przebudowę zjazdu na określonych warunkach. Zaproponowałem wówczas Radzie Gminy wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu 2010 roku, w zakresie wykonania projektu budowlanego zjazdu. Uchwałą nr XLVI/641/10 z dnia 23 czerwca 2010 roku Rada Gminy wprowadziła odpowiednią zmianę w budżecie. Wykonano mapę do celów projektowych i zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego – termin do 30 listopada 2010 r. Niestety w tym okresie nie udało się Projektantowi uzgodnić zleconego opracowania z GDDKiA. Główną przeszkodą była i jest sprawa lokalizacji zatoki autobusowej. Została ona wykonana przez GDDKiA kilka lat temu w trakcie remontu drogi krajowej. Wówczas już istniała droga wewnętrzna obsługująca komunikacyjnie osiedle budynków jednorodzinnych. Teraz, w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej wykonania istniejącego włączenia tej drogi w drogę krajową, GDDKiA warunkuje jej uzgodnienie przeniesieniem zatoki za skrzyżowanie z drogą powiatową do m. Siedliska. Oczywiście związane jest to ze znacznymi kosztami przyszłej inwestycji i realizacją ze środków publicznych zadania nie należącego do kategorii zadań własnych Gminy. Korespondencja i rozmowy w tej sprawie nie przyniosły żadnych efektów. Ostatnie pismo, nie pozostawiające żadnych złudzeń co do możliwości zmiany decyzji przez GDDKiA, otrzymałem w dniu 10 sierpnia 2011 roku. W tej sytuacji odstąpiono od zamiaru wykonania projektu budowlanego przebudowy zjazdu i wycofano zadanie z budżetu 2011 roku. Zadania nie było w budżecie 2012 roku.
Co dalej?. Projektowanie i budowa zjazdu to kwestia przyszłości, raczej nie najbliższej. Na drodze przeprowadzony został gruntowny remont, otrzymała nawierzchnię emulsyjną. Jej dalsze remonty będą wykonywane na bieżąco w miarę potrzeb i w ramach możliwości technicznych i finansowych. Na dostosowanie profilu zjazdu do poziomu drogi krajowej nie mamy zgody GDDKiA. Nie ma w tym przypadku znaczenia czy realizować go będziemy nawierzchnia asfaltową, emulsyjną czy też tylko tłuczniową. Podejmiemy próbę wykonania zadania – prace mogą jednak być wstrzymane przez Zarządcę drogi krajowej. Dodatkowy problem wynika stąd, że gdy podniesiemy poziom zjazdu podtapiane będą sąsiednie nieruchomości, w tym jedna zabudowana. Musimy więc na prace otrzymać zgodę właścicieli przedmiotowych nieruchomości.
W części ogólnej wypowiedzi pragnę podkreślić, że budżet Gminy to nie tylko wydatki ale także dochody. Wydajemy tyle pieniędzy ile posiadamy. Gmina Zamość to nie tylko Płoskie, ale także 34 innych Sołectw. Dróg osiedlowych takich jak przedmiotowa mamy wiele, także tych co mają gorszą nawierzchnię. Gospodarka finansowa Gminy to złożony proces, wymagający rozpatrywania wydatków w skali gminnej. Samorząd Gminy Zamość jest zobowiązany do realizacji wielu zadań, które opisane są w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W praktyce realizujemy je w zakresie ograniczonym naszymi możliwościami finansowymi. Gminne potrzeby w zakresie infrastruktury i całej sfery wydatków bieżących są ogromne – drogi, chodniki, oświetlenie uliczne, wodociągi, zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej, obiekty infrastruktury szkolnej i sportowej, utrzymanie sieci szkół, pomoc społeczna, sport dzieci i młodzieży, itd. Budżet Gminy to nie tylko wydatki, ale także dochody. Samorząd wykonując zadania własne może się poruszać tylko w zakresie pieniędzy, którymi każdego roku dysponuje. Poziom stawek podatków i opłat lokalnych jest ograniczony możliwościami finansowymi naszych rodzin. Środki przekazywane z budżetu Państwa, w tym subwencja oświatowa, są ograniczone polskimi realiami gospodarczymi a na ich wysokość nie mamy żadnego wpływu. Specyfika Gminy Zamość to położenie wokół dużego Miasta, czego konsekwencją jest postępująca wciąż urbanizacja 35 miejscowości. Mamy wciąż ponad sto odcinków dróg wewnętrznych (osiedlowych) o nietrwałej nawierzchni, 21 miejscowości bez możliwości podłączenia do wodociągu, zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej tylko w 3 Sołectwach. W tych warunkach każdego roku trzeba dokonywać trudnych wyborów finansowych, co realizować a co musi nadal czekać w długiej kolejce. Pisząc powyższe pozostaję z wiarą w zrozumienie uwarunkowań związanych z realizacją samorządowych zadań. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński