Stanowisko Rady Gminy Zamość w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Pana Józefa Siemczyka

1515

Stanowisko Nr 5/16 Rady Gminy Zamość z dnia 31 marca 2016 r., w sprawie zwolnienia z pracy Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Zamość Pana Józefa Siemczyka

Rada Gminy Zamość stanowczo sprzeciwia się łamaniu przez Kierownictwo Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie porządku prawnego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym stanowi „W związku z wykonywaniem mandatu, radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem……”. Użycie sformułowania „stosunku pracy” a nie „umowy o pracę” oznacza, że ochrona dotyczy każdego stosunku pracy, a wiec zarówno powstałego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, a także spółdzielczej umowy o pracę.
Całkowite zignorowanie przez Kierownictwo Lubelskiego Oddziału ARiMR obowiązku pozyskania opinii Rady Gminy Zamość, jest przykładem braku szacunku dla prawa stanowionego przez Polski Parlament. Takie postępowanie nabiera szczególnie negatywnego znaczenia w sytuacji, gdy dotyczy Przewodniczącego Organu Stanowiącego Gminy. Uważamy je za wyraźny sygnał, iż administracja rządowa nie traktuje samorządów jak równorzędnych partnerów.
Idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju Tak czytamy w uchwale Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 grudnia 2014 roku, którą Politycy ustanowili cały Rok 2015 ROKIEM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej to jedno z zadań samorządów gminnych zapisane
w polskim prawie. Trudno je realizować w sytuacji braku szacunku dla decyzji Mieszkańców Gminy wyrażonych w demokratycznych wyborach. To Mieszkańcy dali Radnym Rady Gminy Zamość mandat społecznego zaufania. Nie może on być kwestionowany decyzjami naruszającymi ład prawny, który jest podstawą funkcjonowania Państwa.

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Zamość
Kazimierz Skiba