Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć przepis zawarty w § 10 pkt.2 lit c i d ” c) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dróg publicznych…

5158

Proszę o wyjaśnienie jak należy rozumieć przepis zawarty w § 10 pkt.2 lit c i d ” c) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i dróg publicznych, z wyjątkiem drogi krajowej , mogą być po ich pod czyszczeniu , w zakresie wymaganym przepisami odrębnymi , odprowadzane do cieków wodnych, d) odprowadzanie wód opadowych na pozostałych terenach będzie następować bezpośrednio do gruntu,” miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kalinowice i Wólka Panieńska uchwalonego uchwala Nr XI/106/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011r. ( Dz. Urz. Woj. Lub. nr 183 z dnia 30 listopada 2011r. poz.2871) w odniesieniu do dróg krajowych , w tym do wód z drogi krajowej Nr 17, które mieszają się na odcinku od szpitala Jana Pawła II do Lwowskiej -przepust na wysokości działek 28 i 30 po północnej stronie drogi ( miasto ) oraz na wysokości działki 52/13 (gmina) z wodami z innych dróg i innych terenów utwardzonych i przez
przepust spływają osią niewielkiej dolinki w kierunku południowym do drogi gminnej , w tym przy ujściu do drogi gminnej ( południowa część działki nr 51/26) 3 m szerokości drogą stanowiącą własność prywatną, napotykając na podniesiony korpus drogi gminnej, w którym nigdy nie było przepustu i rozlewają się na działki prywatne zalewając je systematycznie co kilka lat , w tym budynki mieszkalne , w sytuacji gdy tereny między Lwowską i drogą gminną w Kalinowicach, na linii spływu wód z przepustu były już zabudowane (strefy urbanistyczne wzdłuż dróg) i w obowiązującym mpzp mają status terenów budowlanych ( MN,U-18,MN-31,MN-32,MN,U-21). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Dz.U.2012.647 j.t. art. 15 ust.2.
W planie miejscowym określa się obowiązkowo m. In. : ” zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;”. Kolektory deszczowe,
zbiorniki odparowujące i inne urządzenia do bezpiecznego odprowadzania wód opadowych i roztopowych są infrastrukturą. Powinien być doprecyzowany bezpieczny sposób postępowania z wodami opadowymi i ustalone konkretne rozwiązania infrastrukturalne. Proszę o wyjaśnienie problemu i informację co gmina zamierza uczynić z takimi niekompletnymi zapisami lub brakiem odpowiednich uregulowań, które stanowiłyby podstawę do podejmowania konkretnych działań inwestycyjnych.

Witam.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego miejscowości i ułatwia procedury związane z zagospodarowaniem objętego planem terenu. Jego realizacja jest jednak rozciągnięta w czasie, a poszczególne zadania związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury technicznej są realizowane w kolejnych latach budżetowych. Związane jest to z możliwościami finansowymi Gminy. Plan obejmuje oczywiście także zakres zadań, które nie należą do kategorii zadań własnych Gminy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (m.p.z.p.) miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska – Uchwała Nr XI/106/11 Rady Gminy Zamość z dnia 5 października 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 183 z dnia 30 listopada 2011 r. poz. 2871) – uzyskał wszystkie niezbędne uzgodnienia wymagane ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, m. in. został również uzgodniony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.
W zakresie odprowadzania wód opadowych z drogi krajowej nr 17 i z terenu Miasta m.p.z.p. przewiduje rozwiązania, które moim zdaniem nie wymagają doprecyzowania. Problem polega na tym, że m.p.z.p. nie jest dokumentem przymuszającym do realizacji zadania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie projektuje obecnie żadnej inwestycji w Kalinowicach, w trakcie której można byłoby narzucić rozwiązania techniczne odprowadzania wód od istniejącego pod drogą krajową przepustu. Takie prace projektowe prowadzone były 4-5 lat temu (sprawdzę dokładnie kiedy), dotyczyły przebudowy odcinka drogi krajowej nr 17 na odcinku od Miasta Zamościa do Łabuniek. Wówczas wnioskowałem o ujęcie w dokumentacji uregulowania spraw związanych z odprowadzeniem wód. Niestety mój pisemny wniosek nie został uwzględniony, otrzymałem negatywną odpowiedź. Nie mam możliwości sprawdzenia tego dzisiaj, ale powyższe opracowanie projektowe musiało być uzgadniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Dokumentacja była gotowa do realizacji, a więc uzgodnienie musiało być pozytywne. Dzisiaj dokumentacja ta nie ma już żadnej mocy prawnej, gdyż przebudowa drogi wypadła z zadań GDDKiA. Co zamierzam zrobić w tym zakresie?. Niestety nie mam zbyt wielu wariantów. Powrócę do opracowanej w 2005 roku koncepcji projektowej. Napiszę kolejne pismo do GDDKiA Oddział w Lublinie. Jestem pewny, że odpowiedź będzie taka jak poprzednie – uważają, ze to nie Ich zadanie i problem. Co mi wówczas pozostanie?. Podziałać drogą polityczną w Warszawie. Tutaj jednak przydałoby mi się wsparcie Mieszkańców Kalinowic mających większe od moich możliwości działania w Warszawie. Napiszę pismo do Prezydenta Zamościa i będę z Nim rozmawiał o wspólnej realizacji zadania. Tutaj są większe szanse porozumienia. W finale jest prawdopodobnym, że z problemem pozostaniemy sami – Samorząd Gminy Zamość. Wówczas pozostanie mi prawne umiejscowienie budowy urządzeń w zadaniach własnych Gminy. To może być duży księgowy problem. Oczywiście muszę jeszcze wcześniej mieć zgodę Właścicieli nieruchomości. To też może być problem nie do pokonania. Trzeba także znaleźć na to pieniądze – kilkaset tysięcy złotych. Pewnie opóźni to budowę sali sportowej w Kalinowcach. Każde decyzje samorządowe podejmowane są w skali gminnej, w zakresie możliwości prawnych i finansowych. Teraz mogę powiedzieć jedno pewne, podejmę działania administracyjne i przedłożę Radzie Gminy propozycje gminnych działań budżetowych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński