Jak wygląda realizowanie i finansowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie?

1303

Jak wygląda realizowanie i finansowanie programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w naszej gminie? Mieszkaniec gminy, Pozdrawiam.

Dziękuję za odwiedzenie gminnej strony internetowej i zadane pytanie.Aktem prawnym regulującym w Polsce kwestie alkoholowe i w całości skoncentrowanym na tej problematyce jest Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Zgodnie z tym co stanowi ustawa, „prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz reintegracją społeczną osób uzależnionych” należy do zadań własnych gminy.Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną realizowane są za pomocą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z art.182 wspomnianej ustawy środki na jego finansowanie pozyskiwane są z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez podmioty gospodarcze.Adresatami programu jest społeczność lokalna, w szczególności dzieci i młodzież- strefa profilaktyki, osoby uzależnione i ich rodziny – strefa terapii.W ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest między innymi:1/ prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,2/ dofinansowanie zajęć terapeutycznych ponadpodstawowych dla osób uzależnionych i ich rodzin prowadzonych w ramach programu leczniczego- pod warunkiem, że zajęcia te nie są finansowane przez NFZ,3/ finansowanie w szkołach realizacji programów profilaktycznych,4/ organizacja wypoczynku letniego(kolonie) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym,5/ pomoc w organizacji świetlic, 6/ wspomagane działalności stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez:a/ udzielanie dotacji na realizację zadań, między innymi:przygotowanie i prowadzenie Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin, jak również osób doświadczających przemocy w rodzine. Punkty działają w miejsc. Wólka Wieprzecka prowadzone przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Roztocze”, oraz w Lipsku Polesiu przez Klub Abstynenta Wiarus. Kluczowa rola w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu gminnym została powierzona Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gminna komisja jest powoływana na podstawie art.41 ust. 3 przez wójta gminy do której między innymi należy:
podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu,opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Wójt Gminy poprzez pełnomocnika, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński