Świadczenie rodzicielskie od stycznia 2016

2169

1 000 zł. miesięcznie do ukończenia przez dziecko 52-go tygodnia życia, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Od 01 stycznia 2016r. świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Z nowego świadczenia będą mogli skorzystać:

  • studenci,

  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie netto.

Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki, a przy piątce i więcej – 71 tygodni.

  • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

  • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Ważne:

  • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

  • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń – z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Z wnioskiem o świadczenie rodzicielskie rodzic będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu lub przez internet. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Wnioski będzie można składać od 2 stycznia 2016r.