Oświadczenie Samorządu Gminy Zamość

1152

Treść oświadczenia Samorządu Gminy Zamość:
Samorząd Gminy Zamość wyraża dezaprobatę wobec wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka, jakie miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez STOWARZYSZENIE „WSPÓLNY ZAMOŚĆ” w dniu 29 maja 2015 r. Za niedopuszczalne, w Państwie budującym przyszłość na fundamentach samorządowej reformy z 1990 roku, uważamy publiczne kierowanie pod adresem Samorządu Gminy Zamość gróźb dotyczących przyszłej współpracy Miasta i Gminy. Jest to naruszenie praw, jakie zapewnia Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o samorządzie gminnym. Dają one Samorządowi Gminy Zamość kompetencje do podejmowania samodzielnych decyzji, natomiast Gminie niezależność podlegającą ochronie sądowej. Wspólnym zadaniem Samorządów w Polsce jest budowanie ładu społecznego. Nie służą temu wypowiedzi Pana Prezydenta Andrzeja Wnuka wprowadzające opinię publiczną w błąd. Dotyczą one zarówno sytuacji związanej z nieruchomością Lotniska Mokre, jak i wspólnej realizacji samorządowych zadań.
Zdziwienie i zaniepokojenie budzi forma przedłożenia Gminie przez Prezydenta Miasta Zamość propozycji wspólnego gospodarowania nieruchomością Lotniska Mokre. Wytwarzana wokół tego atmosfera, którą obrazuje przebieg wspomnianego spotkania z dnia 29 maja, budzi wątpliwości i wymusza pytanie: Czy w tym wszystkim chodzi o funkcjonującą na Lotnisku giełdę handlową? Uzasadnione wydaje się być wrażenie, że to pierwszy krok w kierunku próby zmiany granic Miasta. Takim ewentualnym działaniom Samorząd Gminy Zamość będzie się zdecydowanie przeciwstawiał.
Samorząd Gminy Zamość ma świadomość trudności wynikających ze współpracy Miasta i Gminy. Jednak uważamy, że pojawiające się problemy powinniśmy rozwiązywać za pomocą dialogu i kompromisów, a nie poprzez publiczne wypowiedzi. Znamy wartość tego, co przez lata udało nam się wspólnie wypracować w zakresie współpracy dwóch Samorządów. Uważamy, że podstawą dotychczasowych dobrych relacji był wzajemny szacunek dla tego co wnosimy do realizacji samorządowych zadań. Miasto Zamość jest naszym wspólnym dobrem. Wierzymy, że pamiętając o tym ułożymy partnerskie stosunki Miasta i Gminy. Tego oczekują od nas Mieszkańcy.

Przewodniczący Rady Gminy Zamość
Józef Siemczyk

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński

Zamość, 01 czerwca 2015 r.

Konferencja prasowa zwołana przez Samorząd Gminy Zamość, która odbyła się w dniu 1 czerwca 2015 r., w świetlicy Urzędu Gminy Zamość.
Konferencja ta była odpowiedzią na wypowiedzi Prezydenta Miasta Zamość, które miały miejsce na spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie “WSPÓLNY ZAMOŚĆ”, w dniu 29 maja 2015 r., – szczególnie na kierowane publicznie pod adresem Samorządu Gminy Zamość groźby dotyczące przyszłej współpracy Samorządów.