Czy wolno palić ogniska na naszych posesjach?

13838

Wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku, w towarzystwie rodziny i znajomych należy chyba do jednej z popularniejszych form spędzania wolnego czasu. Wiąże się to z rozpaleniem ogniska, które, jak się okazuje, może przeszkadzać naszym sąsiadom. Dodatkowo, palenie ogniska to dosyć popularna, acz nie wskazana, forma pozbywania się z terenu naszych nieruchomości odpadów biodegradowalnych – opadłych liści, suchych kwiatów z przydomowego ogródka, czy gałązek z przyciętych na wiosnę drzewek owocowych.
Pracownicy Urzędu Gminy Zamość wraz z nastaniem pory wiosennej a następnie jesiennej otrzymują wiele telefonów z pytaniem „Czy można palić zgrabione liście?”, otrzymują także wiele telefonów z prośbą o interwencję, ponieważ sąsiad rozpalił ognisko, tak „że nie da się okna otworzyć”. Na te sygnały nie można pozostać obojętnym, a zatem – jak przedstawia się sytuacja prawna w zakresie palenia ognisk na prywatnych posesjach? Co nam wolno a czego nie?
Rada Gminy Zamość – organ stanowiący prawo miejscowe na naszym terenie, nie podejmowała żadnych Uchwał w zakresie wprowadzenia zakazu wypalania bądź spalania skoszonej trawy, liści, gałęzi, odpadów zielonych na własnych posesjach. Przepisy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21). W art. 30 ust. 1 w/w ustawy czytamy, iż zakazuje się przetwarzania odpadów (w tym w sposób termiczny) poza instalacjami i urządzeniami, zaś w art. 31 ust. 7 cytowanej ustawy czytamy, iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, lecz jedynie w przypadku, gdy nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Czy ten zapis uprawnia nas do spalania w ogniskach liści, gałęzi itp? Okazuje się, że nie. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość” mówi jasno, iż wszystkie odpady zielone, kuchenne, ogrodowe, biodegradowalne podlegają obowiązkowi selektywnego zbierania – bądź poprzez tworzenie przydomowych kompostowników bądź poprzez przekazywanie odpadów zielonych do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowanych na terenie miasta Zamość – 1. PSZOK – Zakład Oczyszczania Miasta, ul. Droga Męczenników Rotundy 2, 2. PSZOK – Oczyszczalnia Ścieków, Al. 1-go Maja 16 (więcej – Uchwała Nr XXIX/294/13 Rady Gminy Zamość z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie w uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zamość).
A zatem – NA TERENIE GMINY ZAMOŚĆ NIE WOLNO SPALAĆ NA OTWARTEJ PRZESTRZENIE (NA OGNISKACH) ODPADÓW ZIELONYCH. Przepisami dodatkowo regulującymi palenie ognisk są: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 109, poz. 719), a także zapisy art. 144 Kodeksu cywilnego, tzw. przepis „prawa sąsiedzkiego”, który nakazuje powstrzymanie się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Ważnym sformułowanie jest tutaj „ponad przeciętną miarę”. Naruszenie tzw. „przeciętnej miary”, a więc przedostanie się dymu pochodzącego z nielegalnego paleniska w miejsce dostępne dla publiczności bądź na drogę publiczną a zatem stworzenia zagrożenia w ruchu drogowym, grozi sankcjami karnymi, nawet mandatem karnym w wysokości do 500 zł (zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń).
Aby uspokoić naszych mieszkańców pragnę dodać, iż cytowane przepisy nie oznaczają całkowitego zakazu palenia ognisk – przywołane na wstępie wspólne pieczenie kiełbasek z rodziną, na świeżym powietrzu na ognisku jest jak najbardziej dopuszczalne, jednak wszystko w granicach prawa i obowiązujących przepisów a także bez naruszania sąsiedzkiej prywatności. Zapoznajmy się dokładnie z przepisami dotyczącymi palenia ognisk, a unikniemy przykrych konsekwencji, począwszy od konfliktów sąsiedzkich, a skończywszy na mandacie karnym.

Paweł Mróz