Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

1283

Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowany jest w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Cel główny projektu: Podniesienie jakości pracy 12 oddziałów przedszkolnych w 8 szkołach podstawowych w Gminie Zamość poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3‒5 letnich w terminie do 30.06.2015r.
Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” zakłada realizację 2 zadań w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 w 8 szkołach podstawowych: Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej: Szkoła Podstawowa w Mokrem, Zespół Szkół w Płoskiem, Szkoła Podstawowa w Płoskiem, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Sitańcu, Szkoła Podstawowa w Wólce Wieprzeckiej, Szkoła Podstawowa w Wysokiem, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie.
Zadanie 1 Organizacja placu zabaw Aktualnie wyłoniony w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wykonawca placów zabaw przygotowuje się do rozpoczęcia w miesiącach IV – VI prac budowlanych na terenie 7 szkół Gminy Zamość.
Zadanie 2 Wyposażenie. W ramach powyższego zadania wyposażono 12 oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach znajdujących się na terenie Gminy Zamość w wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości, meble, rolety, wyposażenie wypoczynkowe, meble do wyposażenia szatni, sprzęt ICT, audiowizualny, tablice interaktywne, komputery, kserokopiarki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Zakupione w ramach projektu wyposażenie dostosowane jest do wieku dzieci 3‒5 letnich.
Meble są funkcjonalne, organizują przestrzeń, umożliwiają segregację materiałów, ułatwiają utrzymanie porządku i zapewniają bezpieczny dostęp do zabawek.
Posługiwanie się zakupionym sprzętem ICT oswaja dziecko z techniką i jej zastosowaniem w życiu człowieka, ćwiczy spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową, małą i dużą motorykę, dostarcza dzieciom okazji do zabawy z rówieśnikami, rozwijają kreatywność i wyobraźnię.
Sprzęt audiowizualny ułatwia poznanie rzeczywistości usprawnia proces nauczania i uczenia się, dostarcza też bodźców sensoryczno-motorycznych oddziałujących na ich zmysły przez co ułatwia im nabywanie umiejętności.
Tablice interaktywne przygotowują dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, wyrabiają nawyk koncentracji uwagi, kształtują właściwe postawy koleżeńskie, rozbudzają zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą.
Koszty projektu ogółem wynoszą
– 1 006 478,00 zł.
Biuro projektu znajduje się w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Zamość. Bieżący nadzór nad realizacją projektu sprawują koordynatorzy lokalni – dyrektorzy poszczególnych szkół lub nauczyciele. Projekt zarządzany jest równościowo ze środków własnych Gminy Zamość. Zarządzanie projektem powierzono koordynatorowi projektu – Renata Radlińska oraz asystentowi koordynatora – Jadwiga Adamczyk.

Renata Radlińska