Zebranie Wiejskie w Sołectwach Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia

1566

Na wniosek Sołtysów sołectw Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia w niedzielę 10 czerwca br. zostało zwołane zebranie wiejskie Mieszkańców. Uczestniczył w nim Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński, który przedstawił m.in. plany inwestycyjne oraz odpowiadał na pytania i wnioski uczestników spotkania.
Tegoroczne zebranie wiejskie odbyło się w świetlicy wiejskiej w Sitańcu. Uczestniczyło w nim 35 Mieszkańców sołectw: Sitaniec, Sitaniec Wolica i Sitaniec Kolonia, Sołtysi: Joanna Bekier, Zbigniew Pędzierski, Henryk Łukaszczuk oraz Radni Rady Gminy Zamość: Czesław Welcz i Jacek Adamczuk.
Główną część zebrania wiejskiego poprzedziła prezentacja projektu: „Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Zamość i Szczebrzeszyn” przedstawiona przez pracowników zamojskiej firmy Derkom. Obecnie inwestor zbiera deklaracje od Mieszkańców terenów objętych inwestycją m.in. Sitańca i Sitańca Wolicy. Ostateczny przebieg i kształt sieci zależeć będzie od poziomu zainteresowania przyszłych abonentów. Docelowo w ramach projektu w samym Sitańcu firma Derkom chciałaby podłączyć do światłowodu 106 gospodarstw domowych.
Następnie Wójt Ryszard Gliwiński rozpoczął właściwą część zebrania wiejskiego, od przedstawienia obecnej sytuacji gospodarczej gminy widzianej poprzez budżet 2014 roku. Przypomniał m.in. o decyzji Ministra Finansów, w wyniku której w 2014 roku gminie obniżono dochody bieżące przekazywane z budżetu Państwa – subwencję wyrównawczą zmniejszono o kwotę 1 155 273 zł
w stosunku do roku 2013 i subwencję oświatową zmniejszono o 272 115 zł. Wójt podkreślił, że nie ma żadnych problemów finansowych związanych z realizacją zadań budżetu 2014 roku. Niewiadomą jest natomiast dzisiaj sytuacja w jakiej opracowywany będzie jesienią budżet 2015 roku. W tym kontekście kluczową sprawą będą rządowe decyzje dotyczące poziomu subwencji i dotacji przekazywanych gminie, które stanowią aż około 55% wszystkich dochodów gminy.
W dalszej kolejności wójt przedstawił inwestycje, które realizowane będą w tym roku w tej części Gminy Zamość. Wśród nich znalazły się:
Budowa centrum rekreacji w m. Sitaniec – plac zabaw przy szkole (95.124,18 zł). (zrealizowane).
Budowa dróg wewnętrznych w m. Sitaniec – osiedle „Ferencówka” (200.000 zł).
Budowa drogi gminnej nr 112223L w m. Sitaniec – przy świetlicy (250.000 zł).
Budowa drogi gminnej nr 1103972L w m. Sitaniec Wolica – odcinek o obecnej nawierzchni emulsyjnej (50.000 zł).
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w m. Sitaniec – osiedle „Piaski”, zjazd z drogi krajowej przed wiaduktem (50.000 zł).
Budowa drogi gminnej nr 112222L w m. Sitaniec – „Stary Poligon (900.000 zł).
Budowa przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 17 w m. Sitaniec Wolica – „przy kościele”, w zakresie opracowania projektu budowlanego (10.000 zł).
Budowa zjazdu z drogi krajowej nr 17 na drogę gminną nr 112224L w m. Sitaniec Wolica – przy stacji CPN w Sitańcu, w zakresie wykupu gruntów i opracowania projektowego (100.000 zł).
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Sitaniec – osiedle „Piaski” (120.000 zł).
Wykup gruntów zajętych pod budowę drogi w m. Sitaniec Wolica – „droga przy kuźni” (98.300 zł).
Omawiając powyższe zadania wójt podkreślił, że dla realizacji pozycji opisanych w pkt. 4) i 5) konieczne będą dodatkowe środki finansowe, które we właściwym czasie zostaną w budżecie zabezpieczone. Realizacja zadania opisanego w pkt. 5) wymaga wcześniejszej regulacji stanu prawnego gruntów będących faktycznie drogą.
Wójt mówił również o zadaniach inwestycyjnych realizowanych w przyszłości w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zamość na lata 2014‒2020. Najważniejszym wyzwaniem jest niewątpliwie budowa nawierzchni dróg gminnych. Wójt poinformował również o podjętej decyzji w sprawie rezygnacji z opracowania w latach 2014‒2015 dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w części sołectw Sitaniec i Sitaniec Kolonia. Powyższe jest związane z małym zainteresowaniem właścicieli posesji.
Omawiając potrzeby inwestycyjne i w zakresie wydatków bieżących wójt mówił także o tych, które wskazała sytuacja pogodowa z 16 maja i dni późniejszych. Intensywne opady deszczu potwierdziły potrzebę realizacji zadań z zakresu melioracji szczegółowych oraz odprowadzania wód opadowych z dróg. Ta część wypowiedzi wójta korespondowała z wnioskami i pytaniami uczestników zebrania. Mieszkańcy, zwłaszcza Sitańca Kolonii, zgłosili m.in. zły stan techniczny przepustów i rowów znajdujących się przy wyremontowanej w poprzednim roku drodze powiatowej nr 3226L Sitaniec – Łapiguz. Wójt potwierdził potrzebę działania w tym zakresie, ale przypomniał, iż jest to droga powiatowa. Zobowiązał się powrócić do opracowanej w latach 2011‒2012 dokumentacji budowlanej i złożyć Samorządowi Powiatu Zamojskiego konkretną ofertę realizacji zadania w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Wójt podkreślił, że jedną z przyczyn podtopień posesji i mienia jest brak działań w zakresie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych oraz inwestycji z tym związanych. Wykonane przed laty rowy zostały zasypane i często zagospodarowane w inny sposób, a istniejące przepusty są niedrożne. Dotyczy to w równej mierze obszarów zabudowanych, jak i terenów upraw polowych. Zadania z zakresu urządzeń melioracji szczegółowych należą do tych, które realizować powinni właściciele nieruchomości, którzy w celu ich wykonania mogą zrzeszać się w Spółki Wodne. Oznacza to, że nie można wprost używać pieniędzy publicznych budżetu gminy na kopanie rowów odprowadzających wodę z pól czy łąk. Mimo to, wójt zapowiedział, że podejmie działania administracyjne mające na celu przyszłą zmianę sytuacji w tym zakresie. Konieczne są wspólne działania Gminnej Spółki Wodnej i właścicieli nieruchomości. Wówczas dopiero działania te mogą być wspierane środkami publicznymi budżetu Gminy.
Kończąc zebranie wójt zaapelował o wspieranie działań podejmowanych przez gminną administrację. Prosił o zrozumienie specyfiki podejmowania samorządowych decyzji oraz lokalną aktywność.

Paweł Kułaj