Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

1009

W dniu 2 stycznia 2014 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji opiniującej, powołanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu zarządzeniem Nr 19/2013 z dnia 16 grudnia 2013r. w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – bezpłatne wydawanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”  z nową nazwą od 1 stycznia 2014 z nową nazwą „Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym”. Konkurs został ogłoszony 3 grudnia 2013r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Termin na składanie ofert upłynął z dniem 30 grudnia 2013 r.
Na konkurs wpłynęła w terminie 1 oferta, która spełniała warunki zawarte w ustawie  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, i ogłoszeniu o konkursie.
Komisja konkursowa przeanalizowała poprawność oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po analizie oferty komisja konkursowa postanowiła zawrzeć umowę z poniższą organizacją:

Nazwa organizacji/osoby prawnej:
Polski Komitet Pomocy Społecznej Organizacja Pożytku Publicznego

Nazwa zadania:
Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem – bezpłatne wydawanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”

Przyznana kwota:
20.000,00 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zamościu
Kazimierz Seń