Projekt „Zagraj z nami”

847

Gmina Zamość w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+ realizuje nową inicjatywę pn. „Zagraj z nami ”.
We wrześniu br. w ramach II rundy konkursu na realizację inicjatyw oddolnych promujących partnerstwo pomiędzy organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu zamojskiego, Gmina Zamość jako uczestnik projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” przystąpiła do konkursu, zgłaszając wniosek na realizację inicjatywy „Zagraj z nami”. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenia Równych Szans „Bona Fides” z siedzibą w Lublinie. W październiku br. Komisja dokonała rozstrzygnięcia konkursu, w wyniku czego Gmina Zamość zakwalifikowała się do uzyskania wsparcia inicjatywy. Wsparcie jest udzielane w ramach realizacji projektu „Wspólnie na Zamojszczyźnie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie V Dobre rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Decyzją organizatora konkursu zgłoszona przez Gminę Zamość inicjatywa spełnia zamierzony cel konkursu, jakim jest stworzenie realnych możliwości uczenia się współpracy międzysektorowej. Realizując inicjatywę pn. „Zagraj z nami” zostaną wydrukowane puzzle opracowane na podstawie zdjęć zawierających niezwykłe walory przyrodnicze, historyczne i kulturalne Gminy Zamość. Kolejnym działaniem będzie organizacja Turnieju gier planszowych w miejscowościach Mokre, Skaraszów i Zawada. Turniej będzie skierowany do mieszkańców gminy i zostanie zorganizowany w trzech terminach w różnych kategoriach wiekowych: kategoria I – dzieci w wieku szkolnym, kategoria II- młodzież, kategoria III- dorośli. Inicjatywa „Zagraj z nami” będzie formą edukacji, która w atrakcyjny sposób łączy naukę i zabawę. Jednocześnie będzie służyć integracji mieszkańców gminy oraz pobudzeniu aktywności lokalnej społeczności.

Daria Burcon