Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny

6075

Pro­gram Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2007 – 2013
Dzia­ła­nie „Odnowa i roz­wój wsi”
War­tość pro­jektu: 323 051,67
Kwota dofi­nan­so­wa­nia: 128 198,00 zł
Reali­za­cja: luty 2013 — wrze­sień 2013
Nr umowy: 00509-6922-UM0300568/12 z dnia 28 lutego 2013

Cel pro­jektu:
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi Wierzchowiny. Realizacja operacji wpłynie na poprawę jakości i standardu życia lokalnej społeczności.
Projekt zakłada rozbudowę świetlicy wiejskiej. Celem działania jest stworzenie dla mieszkańców miejsca spotkań pozwalającego na prowadzenie działalności kulturalnej i społecznej. Wpłynęłoby to znacząco na umacnianie kontaktów i zacieśnienie więzi między mieszkańcami.

Zakres rze­czowy:
W ramach inwestycji przewidziano rozbudowę świetlicy wiejskiej przez powiększenie istniejącej sali głównej oraz wykonanie w części rozbudowanej nowej kuchni i toalety. Od strony wschodniej zostanie urządzone nowe wejście do budynku. Istniejące pomieszczenie pod sceną, wykorzystywane dotychczas jako kuchnia, zostanie przeznaczone jako magazyn.
Dodatkowo zaplanowano  wymianę dachu  wraz ze zmianą konstrukcji i wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Po rozbudowie cały budynek zostanie ocieplony, położone zostaną tynki zewnętrzne i wewnętrzne. Projekt przewiduje także wykonanie centralnego ogrzewania w całym obiekcie oraz montaż dwu-funkcyjnego pieca gazowego. Ponadto przewiduje się także modernizację instalacji elektrycznej wewnętrznej. Na zewnątrz zostaną przygotowane miejsca postojowe z wykorzystaniem płyt ażurowych, a wokół świetlicy powstanie opaska z kostki betonowej.
Remont i rozbudowa pozwoli na dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów BHP i p. poż. oraz wymagań technicznych funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej.
Dzięki zaplanowanym działaniom w miejscowości powstanie odpowiednio przygotowana, zagospodarowana i bezpieczna baza rekreacyjna. Świetlica wiejska stanie się miejscem spotkań pełniącym we wsi funkcje kulturotwórczą, wychowawcza, dydaktyczną i społeczną. Mieszkańcy będą mieli odpowiednie warunki do uczestnictwa w kursach i warsztatach prowadzonych na miejscu. Będzie to również miejsce spotkań Koła Gospodyń Wiejskich i prezentacji ich dorobku.
Działania przeprowadzone w ramach projektu wpłyną na dalszy rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne, aktywizacja lokalnej społeczności. Ładny, estetyczny wygląd świetlicy wiejskiej wraz z uporządkowanym i odpowiednio zagospodarowanym terenem przyczyni się do poprawy wizerunku wsi, która będzie postrzegana, jako miejsce przyjazne i otwarte dla turystów, odwiedzających i samych mieszkańców.

Trwałe efekty pro­jektu:
– Remont budynku peł­nią­cego funk­cje spo­łeczno – kul­tu­ralne
– Powsta­nie miej­sca spo­tkań miesz­kań­ców
– Zaspo­ko­je­nie potrzeb kul­tu­ro­twór­czych, wycho­waw­czych, dydak­tycz­nych i spo­łecz­nych miesz­kań­ców Zawady
– Wzrost aktyw­no­ści i inte­gra­cji spo­łecz­no­ści lokalnej