Krwiodawstwo to też bohaterstwo

1519

Bohaterstwo ma wiele imion – to m.in. wyjątkowa odwaga w szczytnym celu, znamionująca wyjątkową postawę lub czyn. Pojęcie to kojarzy nam się przede wszystkim z postawą rycerzy czy żołnierzy, którzy w obronie swej ojczyzny przelewali ofiarnie krew, w większości anonimowo.
Za bohaterów czasów dzisiejszych bez wątpienia należy uznać honorowych dawców krwi, którzy niosąc pomoc chorym i cierpiącym, dają małą cząstkę życia z siebie – cenne krople krwi.
W dniu 28 listopada br. w świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego „Okrąglak”, ul. Wyszyńskiego 28B w Zamościu, odbyła się doroczna uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK; uroczystość o tyle wyjątkowa, ponieważ w tym roku zbiegła się z 55. rocznicą Honorowego Krwiodawstwa w Polsce i 150. rocznicą powołania do istnienia organizacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Spotkanie otworzył i przybyłych na uroczystość gości przywitał Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zamościu, Pan Jerzy Liberadzki, lek. med. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego PCK, przedstawiciele władz gminnych, miejskich i powiatowych. W dalszej części spotkania przyznano odznaczenia „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III, II i I stopnia, którymi uhonorowani zostali następujący krwiodawcy z terenu Gminy Zamość: Pan Tomasz Godziszewski – odznaką III i II-go stopnia ZHDK (oddał honorowo 11,7 litrów krwi), Pani Bożena Kozioł – odznaką III-go stopnia ZHDK (oddała honorowo 5,2 litra krwi), Pan Tomasz Kukiełka – odznaką III i II-go stopnia ZHDK (oddał honorowo 15,3 litra krwi), Pan Paweł Mróz – odznaką II-go stopnia ZHDK (oddał honorowo 12,5 litra krwi), Pan Bogusław Węgrzyn – odznaką III, II i I-go stopnia ZHDK (oddał honorowo 18,3 litra krwi).
Dodatkowo, Wójt Gminy Zamość wyróżnił osoby aktywnie oddające krew i włączające się w działanie Klubu HDK PCK przy UG Zamość. Są to: Pan Tomasz Bosiak, Pan Paweł Malinowski, Pan Piotr Kudyk, Pan Leszek Stankiewicz i Pan Mirosław Soboń. Wszyscy krwiodawcy otrzymali upominki ufundowane z budżetu Gminy Zamość.
Gorące i serdeczne podziękowania
za opiekę, wsparcie i zaangażowanie w działanie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Zamość z rąk przedstawicieli zarządu klubu otrzymał Wójt Gminy Zamość, Pan Ryszard Gliwiński.
Dalszy program spotkania obejmował także podsumowanie X edycji Turnieju „Młoda Krew Ratuje Życie”, wystąpienia zaproszonych gości, występ artystyczny zespołu „Nie Ten Dzień”.

Organizacja humanitarna znana pod nazwą Czerwony Krzyż powstała w roku 1863 w Genewie, z inicjatywy szwajcarskiego filantropa i finansisty Henriego Dunanta, wstrząśniętego widokiem dogorywających i pozostawionych sobie rannych żołnierzy, jaki ujrzał 24 czerwca 1859 roku na pobojowisku wielkiej bitwy pod Solferino, gdzie armia cesarstwa Austrii stoczyła krwawą całodniową bitwę z armią włoską wspomaganą przez armię francuską. W wyniku bitwy na polu walki pozostało nieomal 30 tysięcy ofiar, w tym ponad 20 tysięcy rannych. Wstrząśnięty widokiem ofiar pozostawionych praktycznie bez opieki, podjął spontaniczną próbę udzielenia im pomocy przy udziale miejscowej ludności, którą z powodzeniem zachęcił do wynoszenia i pielęgnowania rannych, niezależnie od ich narodowości. Oprócz niesienia pomocy humanitarnej, jednym z celów swego działania, jakie przyjęła sobie ta niezależnia politycznie i religijnie organizacja, była między innymi organizacja krwiodawstwa.
Na terenie naszego kraju początki krwiodawstwa sięgają roku 1958, kiedy to Polski Czerwony Krzyż podjął działania mające na celu zorganizowanie krwiodawstwa na ziemiach polskich. Wówczas krew oddawana przez dawców honorowych stanowiła zaledwie 2% ogólnie pobranej, dzisiaj stanowi ponad 90%! Dzisiaj ta szlachetna i szczytna idea zapoczątkowana 150 lat temu jest ciągle żywa i skupia w swoich kręgach coraz więcej sympatyków.

Paweł Mróz