Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

953

W dniu 30 lipca 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zamościu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na „Warsztaty twórczości regionalnej dla mieszkańców Gminy Zamość objętych Programem Aktywności Lokalnej w roku 2012”. Konkurs został ogłoszony 28 czerwca 2012 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Termin na składanie ofert upłynął z dniem 23 lipca 2012r.

Na konkurs wpłynęła w terminie 1 oferta, która spełniała warunki zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ogłoszeniu o konkursie.

Komisja konkursowa przeanalizowała poprawność oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Po analizie oferty komisja konkursowa postanowiła zawrzeć umowę z poniższą organizacją:

1. Stowarzyszenie kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
Nazwa zadania: Warsztaty twórczości regionalnej dla uczestników PAL i/lub osób z ich otoczenia.
Przyznana kwota: 24.000,00 zł

Z up. Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zamościu
Ewa Bałanda
Specjalista Pracy Socjalnej