Liczy się ten pierwszy krok – V edycja projektu systemowego „Moja Szansa – EFS”

895

Projekt systemowy „Moja szansa – EFS” realizowany jest na podstawie umowy ramowej projektu nr POKL. 07.01.01‒06‒122/08‒00 zawartej w dniu 10.07.2008 r. pomiędzy Gminą Zamość/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zamościu jako beneficjentem a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie, pełniącym funkcję Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Indykatywny podział środków dla gmin i powiatów Województwa Lubelskiego, przyznany na realizację projektów systemowych w 2012 r. został zatwierdzony uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego Nr LXXX/1527.2011 z dnia 6 grudnia 2011r. Całkowity koszt projektu „Moja szansa – EFS” określony we wniosku o dofinansowanie na rok 2012 wynosi 603.945,00 zł.
Zgodnie z treścią art.28 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz.1658 z późn. zm.) realizacja projektów systemowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, określających zadania publiczne organów administracji publicznej i ich jednostek. Celem działań w projektach systemowych jest wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w uzyskaniu dostępu do zatrudnienia oraz zmiana statusu społecznego.
Celem projektu systemowego realizowanego przez nasz Ośrodek jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 60 mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Planowane w projekcie działania zgodne są z celem głównym Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2012 – 2020, przyjętej uchwałą nr XV/147/2011 Rady Gminy z dnia 28.12.2011 r., której misja brzmi „Gmina Zamość inwestuje w kapitał ludzki dając szansę rozwoju swoim mieszkańcom, przeciwdziała wykluczeniu społecznemu oraz dąży do wzmocnienia aktywności środowisk lokalnych”. Jednym z narzędzi realizacji Strategii jest Gminny Program Aktywności Lokalnej stanowiący jednocześnie narzędzie realizacji projektu systemowego. Dobre praktyki pomocy społecznej pokazują, że lokalne programy pomocy przeciwdziałają procesowi wykluczenia społecznego, aktywizują i integrują społeczność lokalną oraz przyczyniają się do rozwoju działań samopomocowych.
Rekrutacja uczestników projektu prowadzona była przez pracowników socjalnych od miesiąca stycznia do końca kwietnia 2012 roku. Pracownicy socjalni promowali projekt i zachęcali do udziału w nim mieszkańców miejscowości Szopinek, Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Białowola, Lipsko, Lipsko Polesie, Lipsko Kosobudy. Wybór tych obszarów dokonany został na podstawie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Zamość. W wyniku diagnozy stwierdzono, że mieszkańcy tych miejscowości wymagają kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej. Rozwój form aktywnej integracji umożliwi mieszkańcom kształcenie umiejętności pełnienia ról społecznych, wspiera samodzielność oraz zdobywanie i aktualizację kwalifikacji i kompetencji zawodowych, co będzie miało wpływ na rozwój kapitału ludzkiego w naszej gminie. W wyniku rekrutacji, do projektu zakwalifikowało się 60 osób zamieszkujących obszary objęte działaniami Programu Aktywności Lokalnej. W celu trafnego doboru instrumentów wsparcia, psycholog zatrudniona w ramach projektu przeprowadziła diagnozę potrzeb wobec każdego nowo przystępującego uczestnika.
Diagnoza potrzeb to indywidualna rozmowa z odbiorcą projektu, w wyniku której nakreślone zostały potrzeby osób oraz działania wspierające poprawę jakości życia. Diagnoza potrzeb osób nowo przystępujących do projektu „Moja Szansa – EFS” wykazała, iż grupą, która wymaga szczególnej pomocy są kobiety: m.in. samotnie wychowujące dzieci, prowadzące gospodarstwo domowe z mężem uzależnionym od alkoholu, kobiety obarczone nadmiarem obowiązków wychowawczych, które jednocześnie muszą zadbać o utrzymanie swojej rodziny. Kobiety często odczuwają spadek odporności psychicznej, brakuje im wiary we własne umiejętności, szczególnie w sytuacji, kiedy niezależność finansowa i emocjonalna wobec partnera, jest priorytetem. Konsekwencją tego jest fakt, iż kobiety nie podejmują prób zmiany trudnej sytuacji życiowej, godzą się z losem, tłumią w sobie negatywne emocje, czują się nieszczęśliwe. W związku z tym, zaplanowana została interwencja w formie warsztatów psychologicznych. Interaktywne zajęcia umożliwią stworzenie atmosfery wzajemnego wsparcia, zrozumienia i szacunku. Uczestnicy będą wymieniali się własnymi doświadczeniami, które mogą być źródłem inspiracji i determinacji do dalszych zmian. W ten sposób każdy zauważy, iż nie jest sam w obliczu trudności codziennego życia. Uczestnicy poznają techniki radzenia sobie ze stresem, metody efektywnej komunikacji z partnerem, sposoby asertywnego wyrażania swoich uczuć, potrzeb oraz oczekiwań. Podczas zajęć, uczestnicy nauczą się umiejętnie i efektywnie zarządzać czasem, tak aby mogli poświęcić chwilę na własne przyjemności i zainteresowania. Istotnym elementem warsztatów będzie praca nad poczuciem własnej wartości oraz pewnością siebie, które ułatwiają m.in. nawiązanie satysfakcjonujących relacji oraz zdobycie zatrudnienia.
Ogólną korzyścią dla uczestników będzie nie tylko nabycie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie, ale przede wszystkim zdobycie równowagi psychicznej i emocjonalnej oraz odnalezienie w sobie siły i determinacji do poprawy jakości swojego życia. Każdy z uczestników zakończy cykl warsztatów indywidualnym planem działania, który będzie przedmiotem rozmów podczas spotkań z psychologiem.
Pamiętajmy, że projekt systemowy „Moja szansa – EFS” to nie tylko wsparcie jego uczestników, ale także otwartość na problemy wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dlatego jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, zrozumienia, podejmujesz próby zmiany swojej sytuacji życiowej, ale nie przynoszą one rezultatu, a może niepokoi Cię coś w zachowaniu Twoim lub Twoich bliskich, zauważasz problemy w kontaktach społecznych zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu. Posiadamy szeroki wachlarz oferty usług społecznych m.in. indywidualna pomoc psychologiczna, treningi umiejętności społecznych, grupy wsparcia oraz pomoc pracowników socjalnych. Serdecznie zapraszamy.

Barbara Kulczyńska–Kot
Klaudia Jastrzębska