Informacja dotycząca zakresu opłaty planistycznej

3090

Wójt Gminy Zamość zawiadamia, że przystępuje do realizacji ustawowego obowiązku naliczania i pobierania opłaty planistycznej na terenie miejscowości Gminy Zamość objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego tj: Kalinowicach, Wólce Panieńskiej i części m. Płoskie zgodnie z art. 36 pkt. 4 oraz art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717).

Powyższy przepis nakłada na gminy obligatoryjny obowiązek pobierania opłaty planistycznej w okresie 5 lat od dnia w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące, jeżeli jednocześnie wystąpiły poniższe warunki:
– nastąpił wzrost wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia nowego lub zmiany dotychczasowego planu, co ma miejsce w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w stosunku do poprzednio obowiązującego planu,
– w planie miejscowym dla danego rodzaju przeznaczenia nieruchomości została określona stawka procentowa wzrostu wartości nieruchomości stanowiąca podstawę do naliczenia opłaty planistycznej,
– dotychczasowy właściciel (użytkownik wieczysty) zbył nieruchomość w okresie 5 lat od wejścia nowych planów w życie.

Naliczenie renty planistycznej może, zgodnie z przepisami nastąpić przed sprzedażą nieruchomości tylko na pisemny wniosek właściciela (użytkownika wieczystego), który zamierza zbyć nieruchomość.

Po otrzymaniu wypisu aktu notarialnego od notariusza, potwierdzającego zbycie nieruchomości, wójt, burmistrz, prezydent zobowiązany jest do wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie naliczenia renty planistycznej.

Wzrost wartości nieruchomości stwierdzany jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Określając wzrost wartości nieruchomości przyjmuje się jej stan z dnia wejścia planu w życie, natomiast poziom cen na dzień sprzedaży nieruchomości.

Postępowanie administracyjne w zakresie naliczania opłaty planistycznej nie jest zależne od uznania organu lecz stanowi obowiązek ustalenia i pobrania należności budżetowej.

TOK POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NALICZANIA OPŁATY PLANISTYCZNEJ

1. Podstawa prawna postępowania
1.1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
1.2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) – przepisy art. 36 i art. 37

2. Wysokość opłaty planistycznej i sposób naliczania
2.1. Postępowanie administracyjne dotyczące opłaty planistycznej zostaje wszczęte z urzędu, gdy właściciel zbywa (sprzedaż, darowizna, spadek) nieruchomość w ciągu 5 lat od daty wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, pod warunkiem, że ustalenia planu spowodowały wzrost wartości tej nieruchomości.
2.2. Organ powołuje rzeczoznawcę majątkowego posiadającego właściwe uprawnienia i zleca wykonanie operatu szacunkowego, mającego na celu wskazanie wartości nieruchomości przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po wprowadzeniu ustaleń nowego planu lub jego zmiany.
Rzeczoznawca majątkowy przekazuje do organu operat szacunkowy ze wzrostu wartości rynkowej nieruchomości.
Organ administracji powiadamia stronę o możliwości zapoznania się z operatem szacunkowym, a następnie, na podstawie zgromadzonej dokumentacji, wydaje decyzję o ustaleniu wysokości opłaty planistycznej.
Obowiązek zapłaty następuje w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.
2.3. Wysokość stawek procentowych obowiązujących na terenach Gminy Zamość objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego można sprawdzić w Referacie Planowania Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pok. nr 27.
2.4. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu, ul. Partyzantów 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Zamość.

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński