Dzia­ła­nia o cha­rak­te­rze środo­wi­sko­wym Gmin­nego Ośrodka Pomocy Spo­łecz­nej w Zamościu

4823

W ramach Gminnego Programu Aktywności Lokalnej, będącego narzędziem realizacji projektu systemowego „Moja szansa – EFS”,  od miesiąca maja 2011 na terenie naszej gminy funkcjonują  dwie  grupy wsparcia dla uczestników projektu i osób z ich otoczenia.  Powstanie grup zainicjowali pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, w odpowiedzi na potrzebę mieszkańców, którzy z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć do siedziby Ośrodka, w celu uzyskania wsparcia i pomocy.  Spotkania odbywają  się  w świetlicach wiejskich w  Bortatyczach  i Skaraszowie i są prowadzone przez pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu. Informacje o terminach spotkań grup wsparcia wywieszane są  na tablicach informacyjnych w w/w miejscowościach. Ze wsparcia w ramach grup korzystają przede wszystkim mieszkańcy miejscowości Kolonia Bortatycze, Wierzchowiny i Wólka Wieprzecka, jednak grupa ma charakter otwarty i przyjmuje wszystkich mieszkańców naszej gminy. Dotychczas w ramach prowadzonych grup wsparcia odbyło się 12 spotkań i udział w nich wzięły średnio 33 osoby, w tym 27 kobiet i 6 mężczyzn. Poprzez grupy wsparcia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu aktywizuje mieszkańców do rozwiązywania indywidualnych i środowiskowych problemów oraz udziela doraźnej  i kompleksowej pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych. Celem funkcjonowania tych grup jest nie tylko wzajemna pomoc w rozwiązywaniu życiowych trudności ale także poszukiwanie lokalnych liderów i motywowanie ich  do aktywnego włączania się w rozwiązywanie problemów społecznych.  Jeśli potrzebujesz pomocy, czujesz się samotny lub chciałbyś się zaangażować w działalność lokalną przyłącz się do grupy wsparcia. Bliższych informacji udzielają wszyscy pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu osobiście w siedzibie Ośrodka lub pod numerem telefonu 084 638 20 17. Serdecznie zapraszamy.

Barbara Kulczyńska – Kot