Podopieczni Świętego Floriana

1590

W co trzeciej miejscowości Gminy Zamość funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Druhowie są zrzeszeni w 12 jednostkach. Najstarsze z nich powstały blisko 90 lat temu. W ciągu dziesięcioleci strażacy służyli ludziom chroniąc ich przed żywiołem,  ogniem i klęskami. Dziś służbę ojców przejmują synowie.

Strażacką rodzinę Gminy Zamość tworzy prawie 400 druhów ochotników zrzeszonych w jednostkach: Białowola, Bortatycze, Lipsko, Mokre, Pniówek, Płoskie, Sitaniec, Skokówka, Wólka Wieprzecka, Wysokie, Zawada i Żdanówek. Działają w sześciu młodzieżowych drużynach pożarniczych. Koordynacją strażackich działań na szczeblu gminnym zajmuje się Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, którego prezesem jest Ryszard Gliwiński, wójt Gminy Zamość. Do grona Honorowych Obywateli Gminy Zamość należy płk pożarnictwa Mieczysław Skiba, założyciel wielu gminnych jednostek. Strażackie koszule z dumą noszą dziewczęta i chłopcy Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola. Strażacy budzą zaufanie i są szanowani, a Gminny Dzień Strażaka, w którym uczestniczą wszyscy druhowie,- należy do najważniejszych uroczystości w Gminie Zamość.
3 maja br. mieszkańcy Gminy Zamość uczestniczyli w połączonych obchodach 219. Rocznicy Konstytucji 3 Maja i Gminnego Dnia Strażaka. Gospodarzem uroczystości była jednostka OSP Zawada. Uroczystość rozpoczęła się koncertem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Białowola w kościele parafialnym w Wielączy. Następnie do kościoła wkroczyły zwarte czwórki strażaków ochotników prowadzone przez dowódcę uroczystości starszego aspiranta Henryka Jakóbczaka. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Bondyra otworzył Uroczystą Sesję Rady Gminy Zamość, podczas której uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie opowiedzieli historię uchwalenia 3-cio majowej konstytucji. Mszę Świętą w intencji ojczyzny i druhów strażaków odprawili księża Krzysztof Dziura, proboszcz parafii Wielącza i Jan Chmaj, kapelan strażaków powiatu zamojskiego. Ten dzień był wyjątkowy dla druhów strażaków z Zawady. Otrzymali sztandar jednostki – ufundowany przez Radę Sołecką ich rodzinnej miejscowości. Samorząd Gminy Zamość ufundował dla nich figurę Świętego Floriana, by strzegł i wspierał w trudnej służbie.
Strażacy z jednostek OSP w Zawadzie, Skokówce, Wysokiem i Wólce Wieprzeckiej przybyli na uroczystości nowo zakupionymi lekkimi samochodami pożarniczymi. Powrócili jeszcze lepszymi – poświęconymi, by szczęśliwie służyły. Zakup samochodów finansował budżet Gminy Zamość.
Ale najwspanialsze jest to, że Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Zamość są wciąż aktywne i z roku na rok młodnieją, bo w ich szeregi wstępują młodzi chłopcy gotowi służyć społeczeństwu, tak jak ich ojcowie i dziadkowie.

Uczestnicy uroczystości byli świadkami  ceremonii odznaczeń Strażaków Ochotników Gminy Zamość medalami za zasługi dla pożarnictwa.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Złotym Znakiem Związku odznaczono druha Kazimierza Tarajko (Prezesa OSP Białowola), Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druhów Leszka Kłonicę (Naczelnika OSP Mokre, Komendanta Gminnego OSP) oraz Tadeusza Jakóbczaka (wieloletniego Naczelnika OSP Bortatycze). Druhowie otrzymali listy gratulacyjne. Wręczenie odznaczeń nastąpi w trakcie powiatowych uroczystości „Dnia Strażaka”, jakie będą miały miejsce  w dniu 16 maja 2010 roku w Jacni ( Gmina Adamów).
Odznaczenia otrzymali strażacy z OSP Gminy Zamość. Uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie przyznano złote, srebrne i brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa.  Złoty otrzymali: Roman Ciurysek (OSP Zawada), Adolf Koziołek (OSP Zawada), Bronisław Szewc (OSP Zawada), Adam Tyszko (OSP Zawada), Jan Dziuba (OSP Pniówek), Jan Pakuła (OSP Pniówek). Srebrny otrzymali: Andrzej Budzyński (OSP Zawada), Jerzy Orzechowski (OSP Zawada), Bogusław Pomarański (OSP Zawada), Ryszard Szewc (OSP Zawada), Józef Waga (OSP Zawada), Jan Wojtaszek (OSP Zawada), Jan Bekier (OSP Mokre), Mirosław Stankiewicz (OSP Skokówka), Marcin Sobczuk (OSP Wysokie). Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Henryk Dobromilski (OSP Zawada), Marcin Olejko (OSP Białowola), Mieczysław Madeja (OSP Lipsko), Dariusz Lepa (OSP Lipsko), Zbigniew Łapa (OSP Lipsko), Piotr Kudyk (OSP Lipsko), Marian Łyś (OSP Mokre), Wiesław Milczuk (OSP Mokre), Henryk Oszust (OSP Wysokie), Arkadiusz Sobczuk (OSP Wysokie), Jacek Mazurkiewicz (OSP Mokre).
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu „Odznakę Strażak Wzorowy” przyznano druhom: Danielowi Budzyńskiemu (OSP Zawada), Krzysztofowi Burysiowi (OSP Zawada), Łukaszowi Gębali (OSP Zawada), Pawłowi Kasiedczakowi (OSP Zawada), Wojciechowi Koziołkowi (OSP Zawada), Marcinowi Koziołkowi (OSP Zawada), Tomaszowi Pomarańskiemu (OSP Zawada), Łukaszowi Tyszko (OSP Zawada), Jackowi Bondyrze (OSP Białowola), Krzysztofowi Sobczukowi (OSP Wysokie), Krzysztofowi Szpudze (OSP Wysokie), Rafałowi Kwoce (OSP Wysokie), Sławomirowi Zielińskiemu (OSP Mokre), Tomaszowi Malinowskiemu (OSP Mokre), Kazimierzowi Malinowskiemu (OSP Mokre).
Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu przyznało odznaki „Za Wysługę Lat” druhom z OSP Zawada, służącym 45 lat: Hieronimowi Wadze, Mieczysławowi Wadze, Romanowi Zychowiczowi, Adolfowi Koziołkowi, Bronisławowi Szewcowi, Romanowi Ciuryskowi, druhom pełniącym służbę 40 lat: Józefowi Belinie, Bogusławowi Belinie, druhom służącym 35 lat: Józefowi Królowi, Adamowi Tyszko, druhom służącym 30 lat: Józefowi Wadze, Janowi Zakrzewskiemu, Januszowi Kasiedczakowi, Ryszardowi Szewcowi, Janowi Wojtaszkowi, Sylwestrowi Dobromilskiemu, Henrykowi Dobromilskiemu, Bogusławowi Pomarańskiemu, Janowi Warchołowi, Janowi Mazurowi, Jerzemu Orzechowskiemu, Ryszardowi Dołbie, druhom służącym 25 lat: Zenonowi Burconowi, Andrzejowi Budzyńskiemu, służącym 20 lat Henrykowi Burysiowi i 15 lat Tomaszowi Królowi, służącym 10 lat: Pawłowi Kalicie, Tomaszowi Pomarańskiemu, Mariuszowi Hałasie, Adamowi Pawłowskiemu, Pawłowi Ordyńcowi, Łukaszowi Tyszko, służącym 5 lat: Krzysztofowi Wróblowi, Pawłowi Kasiedczakowi, Danielowi Budzyńskiemu, Łukaszowi Gębali, Marcinowi Koziołkowi, Wojciechowi Koziołkowi, Piotrowi Studzińskiemu, Pawłowi Burysiowi, Michałowi Burysiowi, Krzysztofowi Burysiowi.

219. Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Gminny Dzień Strażaka wspólnie uczcili: strażacy ochotnicy z jednostek Gminy Zamość,  Kazimierz Mielnicki Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zamościu, Bogumiła Hildebrand – Wicestarosta Zamojski, młodszy brygadier Marek Dziedzic- Z-ca Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy, Radni Rady Gminy Zamość z Przewodniczącym Jerzym Bondyrą, Radni Powiatu Zamojskiego, pułkownik Mieczysław Skiba – Honorowy Obywatel Gminy Zamość, Elżbieta Poterucha – Dyrektor Biura Terenowego w Zamościu Zarządów Powiatowych Związku OSP RP, Zbigniew Tchórzewski – Prezes Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej, Stanisław Maruszak – Prezes Gminnego Koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych i Hitlerowskich, Więzień i Obozów Koncentracyjnych,  liczne poczty sztandarowe, Prezesi OSP w Wielączy, Niedzieliskach i Kątach I, Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, sołtysi i przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość, dyrektorzy gminnych szkół i administracja samorządowa oraz mieszkańcy Zawady, parafii Wielącza i wielu sympatyków ochotniczych straży pożarnych.

Magda Misztal