Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa VII Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna
Działanie 7.3 Współpraca międzyregionalna
Kategoria I Partnerskie inicjatywy międzyregionalne
Wartość projektu: 1 293 413,16 zł
Kwota dofinansowania: 905 389,15 zł
Realizacja: styczeń 2010 – grudzień 2011

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie świadomości mieszkańców o własnej kulturze, tradycjach oraz zwiększenie aktywności społecznej i turystycznej mieszkańców Gminy Zamość.

Realizacja celu projektu bezpośrednio przyczyni się do nawiązania trwałej współpracy międzyregionalnej wnoszącej wiedzę i doświadczenie w zakresie promocji walorów kulturowych i turystycznych w celu stwarzania warunków dla rozwoju społecznego i gospodarczego.

Przedmiot i zakres tematyczny projektu (promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość) będzie oddziaływać na obszary problemowe, jak również na poziom potencjału gospodarczego i turystycznego Gminy Zamość.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej (dla inwestorów polskich i zagranicznych) oraz turystycznej i rekreacyjnej. Generalny cel projektu doskonale wkomponowuje się i wypełnia priorytety rozwojowe Gminy zawarte w obowiązujących dla niej dokumentach o charakterze strategicznym oraz w dokumentacji zewnętrznej.

Projekt realizowany jest przez Gminę Zamość wraz z partnerami:

1. Partner ze Słowacji – Agentura Regionalneho Rozvoja Poloniny
Forma prawna: stowarzyszenie
Miejscowość: Snina
Region: Prešovský Kraj

2. Partner z Węgier – Sarospatak Varos Onkormanyzata
Forma prawna: wspólnota samorządowa
Miejscowość: Sarospatak
Region: Średniogórze Północnowęgierskie

3. Partner z Włoch – Comune di Staffolo
Forma prawna: wspólnota samorządowa
Miejscowość: Staffolo
Region: Marche (prowincja Ancona)

4. Partner z Polski – Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze
Forma prawna: stowarzyszenie
Miejscowość: Rzeszów
Województwo podkarpackie

Cele szczegółowe projektu pn. „Zielone serca Europy – promocja walorów kulturowych i turystycznych terenów Gminy Zamość” to:
– wykreowanie pozytywnego wizerunku regionu i podniesienie jego konkurencyjności,
– wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w celu podniesienia jej atrakcyjności turystycznej,
– wykorzystanie informacji turystycznej i upowszechnianie jej poprzez m. in. Internet, książkę, film, folder turystyczny,
– podniesienie samooceny społeczności jako mieszkańców atrakcyjnej Gminy pod względem kulturowym i turystycznym, stanowiącej część Europy,
– zwiększenie działań mający na celu stworzenie spójnego systemu informacji i promocji (folder, książka),
– zwiększenie liczby turystów, odwiedzających Gminę Zamość i jej okolice,
– rozwijanie aktywności w dziedzinie sportu,
– wzmożenie aktywności władz Gminy w kierunku rozwoju turystyki, dobrze prowadzona oficjalna strona internetowa Gminy,
– aktywne członkostwo w Lokalnej Organizacji Turystycznej „Zamość i Roztocze” oraz Lokalnej Grupie Działania,
– rozwinięcie przedsiębiorczości dużej części mieszkańców i ich otwartość na turystów,
– rozwinięcie działalności Ośrodka Promocji, Sportu i Turystyki Gminy Zamość
– zintegrowana i profesjonalna promocja produktów, usług i regionu,
– zwiększenie świadomości oraz wiedzy i doświadczenia Gminy w zakresie skutecznych działań promocyjnych,
– poprawa współpracy międzynarodowej Gminy w obszarze turystyki.

Efekty projektu:

Rezultaty:

1. liczba osób odwiedzających miesięcznie nowe domeny (osoby) – 1900
2. liczba osób uczestniczących w konferencjach/szkoleniach/seminariach/warsztatach
(osoby) – 947
3. liczba osób uczestniczących w spotkaniach/targach/koncertach (osoby) – 26 518
4. liczba odwiedzających/widzów (osoby) – 16 800

Produkty projektu:

1. liczba wydanych publikacji, biuletynów (szt.) – 68 500
2. liczba stworzonych stron www (szt.) – 2
3. liczba zorganizowanych konferencji/szkoleń/seminariów/warsztatów (szt.) – 13
4. liczba zorganizowanych wizyt studyjnych/spotkań (szt.) – 13
5. liczba sporządzonych sprawozdań/ekspertyz/analiz (szt.) – 5
6. liczba zorganizowanych targów/koncertów itp. (szt.) – 11